Надлежности Територијалне ватрогасне јединице Братунац

Аутор Администратор дана .

Територијална ватрогасна јединица има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља послове који се односе на:

 • учествује у гашењу пожара, спашавању људи и матријалних добара угрожених пожаром и другим елементарним непогодама на подручју Општине,
 • води евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама као и другим интервенцијама на спашавању људу и материјалних добара,
 • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца,
 • врши провјеру стручног знања ватрогасаца,
 • припрема планове и програме заштите од пожара и прати реализације истих,
 • организовање и спровођење превентивних мјера заштите од пожара,
 • пружа стручну помоћ свим ватрогасним структурама на подручју Општине у оспособљавању и организацији заштите од пожара,
 • организује стручне и психо-физичке припреме за оспособљавање запослених на извршавању задатака из дјелокруга рада јединице,
 • врши друге задатке утврђене Законом о заштити од пожара,Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, другим прописима и општинским Планом заштите од пожара,
 • сарадња и координација рада са надлежним  државним органима,
  • организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације,
  • предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби заштите и спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,
  • учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби,
  • даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима  заштите и спасавања,
  • информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
  • подноси извјештаје и информације Начелнику,
  • води прописану базу података и друге евиденције,
 • провођење мјера заштите на раду, мјера заштите од пожара, и мјера у вези са кориштењем имовине,
 • врши и друге послове по налогу Начелника општине .