НАРЕДБа о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Rada Veselinovic дана .

Број: 02-020-153-8/20
Дана, 20.07.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 20.07.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
Обавезују се сви предузетници (трговинске,занатске и угоститељске радње) и правна лица (као и пословне јединице правних лица) чије је сједиште на подручју општине Братунац да су дужни предузети мјере за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту и то:
 
- Ношење маски у затвореном простору
 
- Одржавање физичке дистанце од два метра
 
- Дезинфекција простора и површина
 
- Дезинфекција руку корисника
 
- Поштовање прописаног максималног броја особа које у исто вријеме бораве у објекту
 
а све у складу са важећим Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту, Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и Наредбама и Закључцима општинског штаба за ванредне ситуације општине Братунац.
 
Члан 2.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 3.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 2. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 4.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.