Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Проведени поступци по ЗЈН 2016

Проведени поступци по ЗЈН 2016

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1

45112000-5 радови ископа и земљни радови

директни споразум

 

1.ЗР "КЕПО"

2.4508417820009

3.Братунац

1.5.940,00 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4.30 дана

5.

 

 

29.01.2016.

 10.02.2016.

5.940,00 КМ

 
2. 65000000-3  комуналне услуге директни споразум

1.АД "Градска чистоћа"

2. 4401438580009

3.Братунац

1.3.776,40 КМ

2. 12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.02.2016.    
3. 03121210-0 цвијетни аранжмани директни споразум

1.ЗТР "МИМОЗА"

2.4500868100009

3.Братунац

1.950,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    19.01.2016.    
4. 60000000-8 превозне услуге директни споразум

1. ДОО "РОЋКО"

2.4404138150004

3.Братунац

1.1.709,40 КМ

2.12 мјесеци

3.12.мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.02.2016.

 04.07.2016.

1.709,40 КМ

 
5. 66510000-8 услуге осигурања директни споразум

1.АД Бобар осигурање"

2.4400423690006

3.Братунац

1. 1.517,60 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана по испостављању рачуна за сваку појединачну полису

5.

    27.01.2016.

 03.02.2016.

1.517,60 КМ

 
6. 92210000-6 радијске услуге директни споразум

1.Удружење "Пријатењи Сребренице"

2.4401830780008

3.Сребреница

1. 6.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12.мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    09.02.2016    
7. 65000000-3 комуналне услуге директни споразум

1.АД "Градска чистоћа"

2.440143580009

3.Братунац

1.314,70 КМ

2. 1 мјесец

3.1 мјесец

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.02.2016.

 02.03.2016.

314,70 КМ

 
8. 79341000-6  услуге оглашавања директни споразум

1.АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 495,00 КМ

2. 1 дан

3.1 дан.

4. 1 дан

5.

    04.02.2016.

 04.02.2016.

1.495,00 КМ

 
9. 92220000-9 телевизијске услуге преговаарачки поступак без објаве обавјештења о набавци

1. ДОО РТВ "БН"

2. 4400330920001

3.Бијељина

1.  10.256,40 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.10 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.03.2016.    
10.

15000000-8 храна, пиће, дуван и сродни производи

39830000-9 производи за чишћење

конкурентски захтјев

1. ТР "РОЛЕ"

2.4507940590002

3. Братунац

1.    13.234,80  КМ

2. сукцесивне испоруке у року од 1 дан од дана добијања захтјева

3.12.мјесеци

4.30 дана

5.

    25.02.2016.    
11. 39711361-7 електричне пећнице директни споразум

1. ДОО "МИХАЈЛОВИЋ"

2.4400323040110

3. Бијељина

1.   359,92 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    22.02.2016.

 22.02.2016.

359,92 КМ

 
12. 50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге 50116500-6 услуге поправака гума, икључујући монтажу и центрирање директни споразум

1.   ЗР "ЛОТУС"

2.  4507824760006

3.  Братунац

1.   1.296,00 КМ

2. периодично вршење услуга

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фатуре

5.

    22.02.2016.    
13. 66514110-0 услуге осигурања моторних возила 71631200-2 услуге техничког прегледа возила директи споразум

1. АД "Бобар осигурање"

2.4400423690006

3. Бијељина

1.   5.144,45 КМ

2. периодично вршење услуга

3. 12 мјесеци

4.30 дана

5.

    22.02.2016.    
14. 18811000-7  непромочива обућа директни споразум

1.ДОО "ДРИНА  ФРУИТ"

2.44037710700052

3.бРАТУНАЦ

1.  2.091,45 КМ

2.

3. 24 часа од добијања захтјева

4. 30 дана

5.

    14.03.2016.

 14.03.2016.

2.091,45 КМ

 
15. 71247000-1  Надзор грађевинских радова отворени поступак

1.Институт за грађевинарство "ИГ"

2. 4400918310005

3. Бања Лука

1.9.600,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4.уговорено квартално плаћање са роком  од 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    15.03.2016.    
16. 71320000-7  услуге техничког пројектовања директни споразум

1. ДОО "Геопут"

2.4400840290002

3. Бања Лука

1. 3.200,00 КМ

2. 60 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

5.

    08.03.2016.

 07.04.2016.

3.200,00 КМ

 
17. 50232100-1 услуге одржавања уличне расвјете конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЗР "ДАН"

2.4508332910009

3. Братунац

1.  21.163,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци

    31.03.2016.    
18. 34300000-0  дијелови и прибор за возила и њихове моторе директни споразум

1. TEKNOXGROUP BH DOO

2. 4200017550008

3. Сарајево

1.302,04 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.12 мјесеци

    15.03.2016.

 15.03.2016.

1.302,04 КМ

 
19. 90511000-2 услуге сакупљања отпада 90611000-3 услуге чишћења улица 77310000-6 услуге садње и одржавање зелених површина отворени поступак

1. АД ГРАДСКА ЧИСТОЋА Братунац

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 72.603,72 КМ

2.12 мјесеци

3. свакодневно извршење услуге

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    07.04.2016.    
20. 45000000-7 грађевински радови 45233141-9 радови на одржавању путева   90620000-9 услуге чишћења снијега конкурентски захтјев за достављање понуда

1.ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3. Братунац

1.42.140,00 КМ

2.12 мјесеци

3.24 часа од добијања захтјева

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

 

 

    11.04.2016.    
21. 44100000-1 грађевински материјал и придружени артикли конкурентски захтјев

1. ДОО "ВИДОВИЋ"

2. 441042878000

3. Зворник

1.16.372,00 КМ

2.  12. МЈЕСЕЦИ

3.  1 дан од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    15.04.2016.    
22. 44100000-1 грађевински материјали и придружени артикли директни споразум

1. ТР "ЕУРОМИКС"

2. 4509024120001

3. Братунац

1.2.550,44 КМ

2. 12 мјесеци

3.3 дана од дана добијања сваког појединачног  захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    12.04.2016.    
23. 35821000-5 заставе директни споразум

1. ДОО "COPITRADE"

2. 4400430120002

3. Бијељина

1.   780,00 КМ

2.   20 дана

3.   20 дана

4.   30 дана

5.

 

    12.04.2016.

 12.04.2016.

780,00 КМ

 
24. 79341000-6 услуге оглашавања директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.475,00 КМ

2. 1 дан

3.  1 дан

4. 30 дана

5.

 

    15.04.2016.

 15.04.2016.

475,00 КМ

 
25. 45450000-6  остали завршни грађевински радови директни споразум

1.ДОО "ПРОГРЕС"

2.4400264440001

3.  Братунац

1.  5.978,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. одређује се уз сваки појединачни налог

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци

    05.05.2016.    
26. 50000000-5 услуге поправака и одржавања конкурентски захтјев

1. ДОО "МВД"

2. 4400262660004

3. Братунац

1. 32.550,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 24 часа од добијања захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    06.05.2016.    
27. 72400000-4  услуге интернета директни споразум

1.ДОО "ОНДИ"

2.4210121490004

3. Тузла

1.3.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.  12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    02.05.2016.    
28.

79956000-0

услуге организовања изложби и сајмова

конкурентски захтјев за достављање понуда

1,ДОО "Тузлански сајам"

2.4209990980005

3.Тузла

1. 8.500,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    07.06.2016.

 29.06.2016.

8.500,00 КМ

 

29.

45000000-7

грађевински радови

конкурентски захтјев за достављање понуда

1. АД "Зворник-путеви"

2.4400238870006

3.Зворник

1.  19.400,00 КМ

2. 30 дана

3.30 дана од дана увођења извођача у посао

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    06.06.2016.

 12.07.2016.

19.400,00 КМ

 
30. 98390000-3  остале услуге директни споразум

1.ДОО "ЕУРОФЕР"

2.4209294210009

3. Тузла

1.2.128,00 КМ

2. 7 дана

3.до 23.06.2016.

4.30 дана

5.

    17.06.2016.

 06.07.2016.

2.128,00 КМ

 
31. 85200000-1  ветеринарске услуге конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЈКП "ГЛОГ" ДОО

2. 4403175380002

3. Источни стари град

1.  17.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3.  2 дана од дана пријема  сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    10.06.2016.    
32. 18300000-2 одјевни предмети 18331000-8-мајице с кратким рукавима 18333000-2-мајице с крагном 18443340-1 качкети директни споразум

1. ЗР "ГРАФО СУНЦЕ" Штампарија

2.4506400270002

3.Братунац

1. 3.475,00 КМ

2.7 дана

3. до 23.06.2016.

4. 30 дана

5.

    17.06.2016.

 07.07.2016.

3.475,00 КМ

 
33. 39221240-1 здјелице директни споразум

1. ДОО "ПРОПАК"

2.4209816870004

3.Тузла

1. 103,55 КМ

2.  7 дана

3.2 дана од дана достављања наруџбенице

4. 30 дана

5.

    22.06.2016.

 22.06.2016.

103,55 КМ

 
34. 79341000-6 услуге оглашавања директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2. 1 дан

3.  1 дан

4. 1 дан

    09.06.2016.

 09.06.2016.

495,00 КМ

 
35. 79341000-6 услуге оглашавања

директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.1 дан

    29.05.2016.

 29.05.2016.

495,00 КМ

 
36. 45112000-5 радови ископа и земљани радови директни споразум

1.ЗР "КЕПО"

2.4508417820009

3Братунац

1. 5.860,00 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4. 30 дана

5.

    28.06.2016.

 15.07.2016.

5.860,00 КМ

 
37. 79341000-6 услуге оглашавања директни споразум

1. АД "Глас српске"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1. 75,00 КМ

2.1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан

5.

    29.06.2016.

 29.06.2016.

75,00 КМ

 
38. 92200000-3  услуге радија и телевизије

директни споразум

 

1.ДОО "АСТРА МЕДИА"

2. 4400369970006

3. Бијељина

1.500,00 КМ

2. 10 дана

2.10 дана

4.30 дана

5.

 

    01.07.2016.

 01.07.2016.

500,00 КМ

 
39.

45000000-7 грађевински радови -изградња и санација ограде око објекта ЈУ "Дјечије обданиште Радост Братунац"

 

конкурентски захтјев

1. ДОО"ПРОГРЕС"

2. 4400264440001

3.Братунац

1.12.404,62 КМ

2. 60 дана

3. 60 дана

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    01.07.2016.    
40. 45000000-7 грађевински радови  -асфалтирање путева на подручју општине Братунац конкурентски захтјев

1. АД "ЗВОРНИК-ПУТЕВИ"

2.4400238870006

3. зВОРНИК

1. 72.583,89 КМ

2. 60 дана

3. 60 дана

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

 

    01.07.2016.    
41. 45000000-7 грађевински радови  радови на уградњи грађ.матер.донираног од стране Јапанске организације конкурентски захтјев

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3. Братунац

1.14.200,00 КМ

2.60 дана

3. 60 дана

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    04.07.2016.    
42. 45000000-7 грађевински радови, радови на реконструкцији и модернизацији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Братунац конкурентски захтјев

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3. Братунац

1. 36.700,00 КМ

2.120 дана

3. 120 дана

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    04.07.2016.    
43.

72400000-4 услуге интернета -

набавка услуга интернет конекције за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-2-49/16

1. АД "МТЕЛ"

2. 4400964000002

3. Бања Лука

1. 1.560,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    05.07.2016.    
44.

79341000-6 услуге оглашавања   

објава позива за достављање понуда (ИФБ)

директни споразум

133-8-2-55/16

1.АД ГЛАС СРПСКЕ

2.4401702350009

3. Бања Лука

1.450,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.1 дан.

5.

    29.07.2016.

 29.07.2016.

450,00 КМ

 
45.

      98390000-3       остале услуге   

израда кодираног кључа за путнички аутомобил

директни споразум

 

1.Фотокопирница "БИСЕР"

2.4500733190008

3.Зворник

1. 120,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    29.07.2016.

 29.07.2016.

120,00 КМ

 
46.

      60182000-7        најам индустријских возила с возачем

услуге рада виљушкара за сајам "Дани малине Братунац 2016"

директни споразум

133-8-2-53/16

1. ДОО "ДРИНА ФРУИТ"

2. 4403771070002

3. Братунац

1. 400,00 КМ

2. 4 дана

3.  4 дана

4. 30 дана

5.

    22.07.2016.

 22.07.2016.

400,00 КМ

 
47.

45000000-7  грађевински радови

радови на уређењу зелене површине, кошења траве на обалоутврдама ријеке Крижевице и Глоговске ријеке у дијелу гдје је извршена регулација

директни споразум

133-8-3-52/16

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3. Братунац

1.5.100,00 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4.30 дана

5.

    09.08.2016.

 25.08.2016.

5.100,00 КМ

 
48.

03410000-7 дрво 03413000-8 дрво за огрев  03411000-4 -дрво четинара   

набавка дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-51/16

1. ДОО "ГАМА-ПРОМ"

2.4400265170008

3. Братунац

1. 5.640,00

2. 12 мјесеци

3. 3 дана од дана испостављања сваке појеиначне наруџбенице

4. 30 дана

5.

    09.08.2016.    
49.

    37450000-7      опрема за спортове на игралиштима и теренима

набавка и испорука спортске опреме

 

директни споразум

133-8-1-50/16

1. ДОО "ТОП СПОРТ

2.4402708410000

3. Бијељина

1.5.130,00 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4. 30 дана

5.

    29.07.2016.

 04.08.2016.

5.130,00 КМ

 
50.

    45317000-2             остали електроинсталатерски радови

директни споразум

133-8-3-56/16

 1. ЗР "ДАН"

2.4508332910009

3.Братунац

 1. 5.946,50 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

5.12 мјесеци

     11.08.206.

 30.08.2016.

5.94650 КМ

 
51.

60000000-8 превозне услуге

Услуге првоза ученика на релацији Жлијебац- Факовићи

директни споразум

133-8-2-59/16

1. ДОО "роћко"

2.4404138150004

3. Братунац

1.1.367,52 КМ

2. 4 мјесеца

3.4 мјесецас

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    30.08.2016.    
52.

90923000-3 услуге дератизације

услуге систематске дератизације на подручју општине Братунац

директни споразум

133-8-2-60/16

1.ДОО "САНИТАРАЦ"

2.4400272380000

3. Власеница

 

1.2.980,00КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана.

5.

    06.09.2016.

 27.09.2016.

2.980,00 КМ

 
53.

45214210-5 грађевински радови на основним школама

радови на санацији оштећене кровне конструкције на објекту ОШ у Бјеловцу

директни споразум

133-8-61/16

1. ЗР "БОБАН"

2.4509567500009

3. Братнуац

1.3.449,00 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.

    09.09.2016.

 21.09.2016.

3.449,00 КМ

 
54.

44480000-8        разна опрема за противпожарну заштиту

Набавка опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац

директни споразум

133-8-1-63/16

1.ДОО "ВиЗ заштита"

2. 4400872220006

3. Бања Лука

1.  2.127,98 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    23.09.2016.    
55.

50312000-5    Одржавање и поправак рачунарске опреме

Услуге сервисирања и поправки копир апарата и штампача у Општинској управи Братунац

директни споразум

133-8-2-62/16

1. ДОО "COPITRADE"

2. 4400430120002

3. Бијељина

1.5.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од добијања захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    24.09.2016    
56.

50000000-5        услуге поправака и одржавања

одржавање и поправка опреме ТВЈ Братунац

директни споразум

133-8-2-64/16

1.ЗТР "ЗЕХНОМОТОР"

2. 4508285490004

3. Братунац

1. 1.500,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од добијања налога

4. 30 дана од дан испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    26.09.2016.    
57.

45316110-9  инсталација путне расвјете

радови на изградњи јавне расвјете у МЗ Кајићи и проширењу расвјете по МЗ на подручју општине Братунац

конкурентски захтјев за достављање понуда

133-7-3-57/16

1. ЗР "ДАН"

2.4508332910009

3. Братунац

1. 17.610,00 КМ

2. 60 дана

3. 60 дана

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    27.09.2016.    
58.

66110000-4   банкарске услуге 

 услуге платног промета за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-2-67

1.АД "НЛБ Банка"

2. 4400949970003

3. Бања Лука

1.  2.030,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања појединачног рачуна

5.

    19.10.2016.    
59.

          98390000-3          остале услуге

услуге преноса металних конструкција-надстрешница

директни споразум

133-8-2-66/16

1. ДОО "ПРОГРЕС"

3. 440026440001

3. Братунац

1.  2.470,00 КМ

2. ОД 26.'0. ДО 31.12.2016.ГОД.

3.  2 дана од дана  добијања појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    26.10.2016.    
60.

45221111-3 грађевински радови на путном мосту

радови на реконструкцији моста у Вељацима -општина Братунац

директни споразум

133-8-3-65/16

1. ДОО "ПРОГРЕС"

2. 4400264440001

3. Братунац

1. 1.782,10 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4.30 дана

5.12 мјесеци

    26.10.2016.    
¸61.

     44163100-1      цијеви

Набавка двослојних коругованих цијеви за реализацију пројекта "Санација локалних путева на подручју општине Братунац"

директни споразум

133-8-1-68/16

1. ДОО "AQUA Q SISTEMS"

2. 4403741590001

3.Бијељина

1. 4.657,80 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

5.12 мјесеци

    01.11.2016.    
62.

30230000-0-рачунарска опрема 30125000-1-дијелови и прибор фотокопирних апарата 30197643-5 -папир за фотокопирање

Набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате

конкурентски захтјев

133-7-1-58/16

1.ДОО "COPITRADE"

2.  44004301200002

3. Бијељина

1.  4.721,50 КМ

2. 12мјесеци

3. 1 дан, од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    04.11.2016.    
63.

32420000-3       мрежна опрема

набавка и испорука мрежне опреме и видео надзора за потребе пресељења Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-71/16

1.ДОО "HD Computers"

2. 4403583070003

3. Источна Илиџа

1. 1.588,67

2.5 дана

3.5 дана од дана закључења уговора

4. 30 дана од дана испоруке робе

5. 12 мјесеци

    01.12.2016.    
64.

30192000-1     канцеларијске потрепштина

набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-72/16

1. ДОО "Copitrade"

2.4400430120002

3. Бијељина

1.  5.198,80 КМ

2. 12 мјесеци

3. 5 дана од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

 

    01.12.2016.    
65.

31500000-1          расвјетна опрема и електричне свјетињке

услуге набавке,уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града

директни споразум

133-8-2-73/16

1.  ЗР "ДАН"

2.  4508332910009

3.  Братунац

1.5.909,50 КМ

2. од 16.12. 2016 до 21.01.2017.ГОД.

3. монтажа опреме до 20.12.2016.год.а демонтажа до 21.01.2017.год.

4.30 дана од дана извршења уговора.

5.од20.12.2016.год.    до 21.01.2017.год.

    16.12.2016.    
66.

45000000-7     грађевински радови

грађ.-занат. радови на санацији пожаром оштећеног стамбеног објекта у власништву Омера Салиховића у Братунцу

конкурентски захтјев за доостављање понуда

133-7-3-70/16

1. ДОО "ПРОГРЕС"

2.4400264440001

3. Братунац

1. 9.136,96 КМ

2. 90 дана

3. 90 дана од дана увођења извођача у посао

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    16.12.2016.    
67.

30199792-8    календари

набавка и испорука роба-зидних календара,формата Б2

директни споразум

133-8-1-75/16

1. ЗР "ГРАФО-СУНЦЕ" Штампарија

2. 4506400270002

3.Братунац

1. 2.890,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    19.12.2016.    
68.

37400000-2  производи за спорт и опрњма

набавка и испорука роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

директни споразум

133-8-1-74/16

1. ТР "РИБОСПОРТ РД"

2. 4508550070004

3. Братунац

1.1.047,85 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    16.12.2016.    
69.

30192000-1   канцеларијске потрепштине

набавка и испорука рекламног новогодишњег материјала општине Братунац

директни споразум

133-8-1-76/16

1. ЗТР "Еко-штампарија 1"

2. 4508545150008

3. Сребреница

 

1.3.152,00 КМ

2.  5 дана

3.  5 дана

4. 30 дана

5.

    19.12.2016.    
70.

09000000-3       нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије

Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила

Конкурентски захтјев за достављање понуда

133-7-1-69/16

1.АД "Нестро петрол"

2.4400959260004

3.Бања Лука

1. 30.520,12 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од доби- јања захтјева за испоруку робе

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    29.12.2016.    
71.

79810000-5          услуге штампања   

Набавка услуга штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

директни споразум

133-8-2-3/17

1. "Design" Штампарија

2.4503502150002

3. Челинац

1.  734,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана 

5.

    20.12.2016.    
72.

        34351100-3                 гуме за аутомобиле

набавка зимских гума за путнички аутомобил Општинске управе Братунац 

директни спопразуим

133-8-1-8/18

1.ТЗР "ПНЕУМАТИК"

2.4508444390008

3. Братунац

1.998,28 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4.30 дана

5.

    30.12.3016.    
73.

45000000-7      грађевински радови

Извођење радова на уградњи камениг материјала за реализацију пројекта "Санација локалних путева на подручју општине Братунац"

Директни споразум

133-8-3-7/17

1. ДОО "Тренд" Братунац

2.4401888350003

3. Братунац

1.   5.975,00 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана

5.

    29.12.2016.    
74.

45316110-9       инсталација путне расвјете

Извођење радова на проширењу јавне расвјете на подручју општине Братунац

директни споразум

133-8-3-6/17

1. ЗР "ДАН" Братунац

2.4508332910009

3. Братунац

1. 5.960,00 КМ

2. 15 данаа

3. 15 дана

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

 

    28.12.2016.    
75.

        30213300-8          стони рачунари

Набавка и испорука рачунара за потребе пресељења Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-5/17

1. ДОО "HD Computers"

2.4403583070003

3. Источна Илиџа

1,.5.900,00 КМ

2. 5 дана

3.5 дана

4.30 дана

5. 12 мјесеци

    28.12.2016.