Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

60000000-8  

превозне услуге

Услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац

директни споразум

133-8-2-14/18

1. ДОО "Роћко" 

2.4401438150004

3.Братунац

1.1.709,00  КМ

2. 5 мјесеци 

3.5 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    22.01.2018.    
2.

39715240-1

електрични уређаји за гријање простора

набавка грејног топа за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-13/18

1.ДОО "Lorencic"

2. 4201247330003

3.Центар Сарајево

1.2.629,98 КМ

2. 2 дана 

3. 2 дана

4. 5 дана од дана испоруке робе

5.

    26.01.2018.    
3.

45000000-7

грађевински радови

извођење радова на уређењу спортске дворане

директни споразум

133-8-3-12/18

 

1.ДОО "Кипарис"

2.4400238010007

3.Зворник

1.2.025,22 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од завршетка радова

5.

    01.02.2018.    
4.

65000000-3

комуналне услуге

услуге одвоза отпада из просторија зграде општине Бразтунац и ТВЈ Братунац

директни споразум

133-8-2-15/18

1.АД "Градска чистоћа"

2.4404138280009

3.Братунац

1. 3.776,40 КМ

2.12 мјесеци

3.12. мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2018.    
5.

03121210-0

цвијетни аранжмани

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац

директни споразум

133-8-1-23/18

1. СЗР Цвјећара "Мимоза"

2.4500868100009

3.Братунац

1.1.250,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 2 дана од добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    19.02.2018.    
6.

66510000-8

услуге осигурања

осигурање радника и имовине општине Братунац

директни споразум

133-8-2-16/18

1.АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3.Бијељина

1.1.460,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.12 мјесењци

4.30 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну полису

5.

    24.01.2018.    
7.

79341000-6

услуге оглашавања

Објава јавног пшозива у дневном листу  за РеЛОаД пројекту

директни споразум

133-8-2-24/18

1.АД "Глас Српске"

2.4401702350009

3. Бања Лука

 

1. 315,00 КМ

2. 1 дан

3.1 дана

4. на дан објаве обласа 

5.

    27.02.2018.    
8.

15000000-8 храна,пиће,дуван и сродни производи 39830000-9 производи заа чишћење 

набавка средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац

конкурентски захтјев 

133-7-1-9/18

1.ТР "Роле" Братунац

2. 45079405900002

3. Братунац

1. 15.995,10 КМ

2. 12 мјесеци

3.24 часа од добијња сваког појединчног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    12.02.2018.    
9.

50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге

50116500-6 услуге поправака гума, укључујући монтажу и центрирање

вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила

директни споразум

133-8-2-22/18

1.ЗР "Пнеуматик плус"

2.4500854060004

3. Братунац

1. 1.305,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављња сваког појединачног рачуна

5.

    23.02.2018.    
10.

66514110-0 услуге осигурања моторних возила

71631200-2 услуге техничког прегледа возила

услуге техничког прегледа возила

 

директни споразум

133-8-2-27/18

1.АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3.Бијељин

1. 5.310,99 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    06.03.2018.    
11.

92220000-9 телевизијске услуге

пружање услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац

преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци 

133-4-2-20-5-9/18

1. РТВ "БН"

2. 4400330920001

3.бИЈЕЉИНА

1. 10.256,40 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.03.2018.    
12.

50110000-9

услуге поправљања и одржавањ моторних возила и припадајуће опрме

услуге одржавања и поправке моторних возила у власништву општине Братунац

директни споразум

133-8-2-26/18

1. ЗР "Ауто сервис Голф"

2. 4500848920000

3.Бртунац

1. 5.910,02

3. 12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања свког појединачног рачуна

5.

    20.03.2018.    
13.

71320000-7

услуге техничког пројектовања

израда главног пројекта за изградњу стамбеног објекта у Пројекту Цеб II

конкурентски захтјев

133-7-2-11/18

1.ДОО "Арс студио"

2.440155200004

3.Бања Лука

1.14.385,00 КМ

2. 30 дана

3. 30 дана 

4. 30 дана од дана примопредаје објекта

5. 

 

    08.03.2018    
14.

45000000-7

грађевински радиви

радови на санацији објекта Омера Салиховића из Братунца

директни споразум 

133-8-3-28/18

1. ДОО "Прогрес"

2. 4400264440001

3.Братунац

1.2.226,01

2.10 дана

3.10 дана

4.. 30 дан од завршетка радова

5.

    20.03.2018.    
15.

90511000-2 услуге сакупљања отпада

90611000-3 услуге чишћења улица

77310000-6

услуге садње и одржавање зелених површина

одржавање и чишћење јавних повбршина на подручју општине Братунац, одвоз и одлагање отпадака са јавних површина, прање улица и одржавање парковских зелених површина

отворени поступак

133-1-2-19-3-8/18

1.АД "Градска чистоћа"

2.4404138580009

3.Братунац 

1. 72.603,72 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне мјесечне фактуре

5.

    30.03.2018.    
16.

50232100-1

услуге одржавања уличне расвјете

одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац

конкурентски захтјев

133-7-2-21/18

1. ЗР "Дан"

2. 4508332910009

3. Братунац

1.19.183,10 КМ

2. 12 мјесеци

3.24 часа од дана добијања сваког појединачног рачуна

4.30 дана од дана достављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    02.04.2018.    
17.

5043200-5

услуге поправака и одржавање ватрогасне опреме

пружање услуга сервисирања и одржавања противпожарних апарата у Општинској управи Братунац 

директни споразум

133-8-2-30/18

1. ДОО "ВиЗ Заштита"

2. 4400872220006

3. Бања Лука

1.619,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 3 дана од дана добијања захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    10.04.2018.    
18.

79341000-6 услуге оглашавања

објава јавног огласа за продају возила

директни споразум

133-8-2-29/18

1. АД "Глас Српске"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1. 315,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. прије објаве огласа

5.

    05.04.2018.    
19.

03410000-7-дрво,03413000-8-дрво за огрев, 03411000-4-дрво четинара

набавка и испорука дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 

 директни споразум

133-8-1-38/18

1. ДОО "Гама-пром" 

2.4400265170008

3.Братунац

1. 5.721,00 КМ

2. 12 мјесеци.

3. три дана од добијања сваке појединачне наруџбенице

4.30 дана од дан испоруке робе

5.

     24.05.2018.    
20.

72400000-4 услуге интернета

пружање услуга коришћења и одржавања интернета

директни споразум

133-8-2-37/18

 

1. ДОО "Онди"

2. 4210121490004

3.Тузла

1. 3.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    08.05.2018.    
21.

30230000-0 рачунарска опрема

набавка и испорука потрошног материјала за компјутере и копир апарате Општинске управе Братунац 

директни споразум

133-8-1-42/18

1. ДОО "Copitrade"

2.4400430120002

3. Бијељина

1. 5.992,70 КМ

2.12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваке појединачне наруџбенице 

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 

5.

    07.06.2018.    
22.

45000000-7 грађевински радови

Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац

конкурентски захтјев 

133-7-3-36/18

1.ДОО "Тренд"  

2.4401888350003

3. Братунац

ЛОТ 1.

1.59.600,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 часова од дана добијања сваког појединачног захтејва

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци 

ЛОТ 2

1.12.600,00 КМ

2. 12 мјесеци 

3. 12 часова од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дан испостављања сваке појединачне фактуре  

5.

    08.06.2018.    
23.

45000000-7 грађевински радови

Извођење грађевинско-занатских радова на објекту Дома културе у Братунцу 

конкурентски захтјев 

133-7-3-33/18

1. ДОО "Прогрес" 

2.4400264440001

3. Братунац

1. 19.742,91 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна 

5. 12 мјесеци

    05.06.2018.    
24.

45000000-7 грађевински радови

Изградња водовода у МЗ Кравица

конкурентски захтјев

1. ДОО "ТЕХНОМЕТАЛ"

2. 4400271650003 

3. Власеница

1. ЛОТ 1: 19.675,17 КМ; ЛОТ 2:18.129,00 КМ

2.45 дана

3. 45 дана

4.30 дана од дана завршетка радова и испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

 

    18.04.2018.    
25.

50000000-5 услуге поправки и одржавања

одржавање и санација ријечних корита на подручју општине Братунац

133-7-2-31/18

конкурентски захтјев

1. ДОО "МВД" 

2. 4400262660004

3.бРАТУНАЦ

1. 36.638,33 КМ

2.12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева 

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    18.06.2018.    
26.

45000000-7 грађевински радови

реконструкција градских улица на подручју општине Братунац

133-7-3-35/18

конкурентски захтјев

1.АД "Зворник Путеви"

2. 4400238870006

3.Зворник

1. 59.089,14 КМ

2. 60 дана

3.60 дана

4.30 дана од дана завршетка и примопредаје радова 

5. 12 мјесеци

    20.06.2018.    
27.

35111000-5 ватрогасна опрема 

набавка и испорука специјалне ватрогасне опреме за ТВЈ Братунац

133-7-1-34/18

конурентски захтјев

1. ДОО "ВИЗ Заштита

2.4400872220006

3.Бања Лука

1. 8.990,00 КМ

2. 30 дана

3.30 дана

4. 30 дна од дана испостављања рачуна за испоручену робу

5..24 мјесеца

    12.06.2018.    
28.

44613700-7- контејнери за отпад

набавка и испорука контејнера за одлагање отпада 

133-8-1-43/18

директни споразум

1.  ДОО"SV Company"

2.4403064550006

3. Лакташи

1. 5.950,00 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5. 6 мјесеци

    15.06.2018.    
29

45000000-7- грађевински радови 

„Уређење зелене површине, кошење траве на обалоутврдама ријеке Крижевице и Глоговске ријеке на дијелу гдје је извршена регулација.

 

133-8-3-44/18

директни споразум

1. ДОО "ТРЕНД" 

2. 4401888350003

3. Братунац

1. 5.900,00 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4.30 дана од дана завршетка радова

5.

    21.06.2018.    
30

98390000-3 остале услуге

услуге израде и поправки металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-45/18

директни споразум

1. ДОО "Емпро" 

2.4400266650003

3. Братунац

1. 5.947,50 КМ

2. од 22.06. до 31.12.2018.год.

3. 2 дана од дана добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 

5.

    22.06.2018.    
31.

50000000-5 услуге одржавања и поправки

услуге одржавања опреме ТВЈ Братунац

133-8-2-47/18 

директни споразум

1. ЗТР "Техномотор"

2.4508285490004

3.Братунац

1.1.500,00 КМ

2. 12 мјесеци 

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    15.06.2018.    
32.

79956000-0 услуге организовања изложби и сајмова

Опремање спортске дворане сајамским штандовимаи изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора

133-7-2-39/18

конкурентски захтјев 

1.ДОО "Тузлански сајам"

2.4209990980005

3. Тузла

1.4.900,00 КМ

2.5.дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.07.2018.    
33.

22900000-9 разни штампани материјал

набавка и испорука промотивног материјала за сајам "Дани малине Братунац 2018"

133-7-1-40/18

конкурентски захтјев

1.Агенција ВИП рекламе

2.4507132960005

3. Братунац

1.10.755,00 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    06.07.2018.    
34.

39221130-7 посуде за храну

набавка  посуда за воће за потребе одржавања сајма "Дани малине Братунац 2018"

133-8-1-55/18

директни споразум

1.ДОО "Пропак"

2.4209816870004

3. Тузла

1.66,87 КМ

2. 2 дан 

3. 2 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    10.08.2018.    
35.

37400000-2 производи за спорт и опрема

набавка и испорука спортске опреме

133-8-1-52/18

директни споразум

1.ДОО "Топ спорт"

2.4402708410000

3. Бијељина

1.1038,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

    13.08.2018.    
36.

98390000-3 остале услуге

Израда магнета за потребе сајма "Дани малине Братунац 2018"

133-8-2-54/18

директни споразум

1.Удружење "Хуманитарна организација LOTOSICE"

2.4209205480006

3. Тузла

1. 390,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.08.2018.    
37.

98390000-3 остале услуге

набавка и инсталација програма за евиденцију сталних средстава, ситног инвентра и материјала за потребе рада Одјељења за финансије 

133-8-2-53/18

директни споразум

1.ДОО ITINERIS"

2.4209718600007

3. Тузла

1. 1.200,00 КМ

2.7 дана

3.7 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци 

    08.08.2018.    
38.

45000000-7 грађевински радови

извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Вољавица-општина Братунац 

133-7-41/18

конкурентски захтјев 

1. ДОО "Технометал"

2. 4400271650003

3. Власеница

1.26.760,00 КМ

2.. 60 дана

3. 60 дана

4.30 дана од дана испостављања ситуације

5. 12 мјесеци

 

    04.09.2018.    
39.

45000000-7 -грађевински радови

извођење радова на замјени столарије и паркета у ОШ "Вук Караџић" у Братунцу

133-1-3-46-3-21/18

отворени поступак

1. Група понуђача ДОО "Кесо градња" и ДОО "Кесо промет"

2. 4400252270003; 4403586680007

3. Зворник

1.151.675,29 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

 

    27.08.2018.    
40.

85200000-1 ветеринарске услуге

набавка услуга хватања и збрињавања паса луталица

133-7-2-48/18 

конкурентски захтјев

1.ЈКП "ГЛОГ" ДОО

2.4403175380002

2.Источни Стари Град

1.17.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

 

    30.08.2018.    
41.

44100000-1

грађевински материјали и придружени артикли

набавка и испорука грађевиснког материјла за расељена лица, повртнике и социјалне кориснике

133-7-1-50/18 

конкурентски захтјев

1.ЗТР "Бобан Д"

2.4509567500009

3.бРАТУНАЦ

1. 25.628,00 км

2. 12 мјесеци

3. 1 дан од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 12 мјесеци 

    28.08.2018.    
42.

45000000-7 грђевински радови

45316110-9 -инсталација путне расвјете 

изградња јавне расвјете на подручју општине Братунац

133-7-3-49/18

конкурентски захтјев

1. ЗР "ДАН" 

2.4508332910009

3. Братунац

1.15.136,80 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за изведене радове

5.12 мјесеци 

    29.08.2018.    
43.

90923000-3 услуге дератизације

услуге систематске дератизације на подручју општине Братунац

133-8-2-57/18

директни споразум

1. ДОО "Санитарац"

2. 4400272380000

3. Власеница

1. 2.880,00 КМ

2.7 даана

3. 7 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    28.08.2018.    
44.

60000000-8 превозне услуге

услуге превоза ученик на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац

133-8-2-58/18

директни споразум

1.ДОО "Роћко"

2. 4401438150004

3. Братунац

1.  1.367,52 КМ

2. 4 мјесеца

3. 4 мјесеца

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединчне фактуре

5. 

    31.08.2018.    
45.

71355200-3 катастарски премјери

Услуге геометра за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-56/18

директни споразум

 1.ЗР "Геосим"

2. 4501609470023

3. Братунац

1.   5.810,00 КМ

2. од 07.09.2018.  до 31.12.2018.год.

3 31.12.2018.год.

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    07.09.2018.    
46.

45000000-7

грађевински радови 

Асфалтирање и реконструкција локалних путева на подручју општине Братунац

 

13-1-3-51-3-25/18

отворени поступак

1. АД "Зворник путеви"

2. 4400238870006

3 Зворник 

1.399.333,93 КМ

2. 90 дана

3. 90 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.12 мјесеци

    19.09.2018.    
47.

         45317000-2         

остали електроинсталаатерски радови 

Извођење радва на санацији расвјете у спортској дворани у Братунцу 

133-8-3-62/18

директни споразум

1. ЗР "Дан" 

2. 4508332910009

3. Братунац

1.4.140,60 КМ

2. 15 дана

3.15 дана

4.30 дана од испостављања рачуна за изведене радове

5. 12 мјесеци

    19.09.2018.    
48.

92210000-6 

радијске услуге

Услуге медијског праћењ Сајма "Дани малине Братунац 2018"

133-8-2-60/18

директни споразум

1.ДОО "Астра медиа"

2.4400369970006

3. Бијељина

1. 400,00 КМ

2. два дана

3. 2 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за пружене услуге

5.

    24.08.2018.    
49.

       39713430-6      усисивачи

133-8-1-61/18 

набавка опреме-усисивача за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-61/18

диоректни споразум

1.СЗР "Магнум"

2.4500865000003

3. Братунац

1.522,22 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за испоручену робу

5. 12 мјесеци

    31.08.2018.    
50.

22100000-1

штампане књиге, брошуре, леци

набавка и испорука пакетића за првачиће

133-8-1-59/18

 директни споразум

1. "Буцкова кућа" 

2.509831880001

3. Бања Лука

1. 701,80 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за испоручену робу

5.

    29.08.2018.    
51.

45000000-7

грађевински радови

радови на вањском уређењу око објекта  на расаднику малине у Чилаковићима

133-8-3-63/18 

директни споразум

1. ДОО "Арс Инжењеринг"

2. 4401441880005

3.Бања Лука 

 

1. 5.989,47 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4.30 дана од дана достављања рачуна за извршене радове

5. 

    24.09.2018.    
52.

98390000-3 

остале услуге

Израда општинских признања која се додјељују поводом Дана општине Братунац

133-8-2-67/18

директни споразум

1.ДОО "Еурофер"

2.4209294210009

3. Тузла 

1. 1.200,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге

5.

    19.09.2018.    
53.

98390000-3 

остале услуге

Израда награда за Сајам "Дани малине Братунац 2018"

133-8-2-68/18

директни споразум

1.ДОО "Еурофер"

2.4209294210009

3. Тузла 

1. 480,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге

5.

     24.09.2018.    
54.

98390000-3

остале услуге 

усуге рада виљушкара за сајам "Дани малине Братунац 2018"

133-8-2-69/18

директни споразум

1. ДОО "Дрина фруит"

2.4403771070002

3. Братунац

1. 300,00 КМ

2. 2 дана

3. 2 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге

5.

    09.10.2018.    
55.

98371111-5

услуге одржавања гробља

услуге одржавања војничког гробља за мјесец август  2018.год.

133-8-2-73/18

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа"

2.4401438580009

3. Братунац

1. 427,35 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге

5.

    26.09.2018.    
56.

98371111-5

услуге одржавања гробља

услуге одржавања војничког гробља за мјесец август  2018.год

 

 

133-8-2-72/18

директни споразум 

 

1. АД "Градска чистоћа"

2.4401438580009

3. Братунац

 

1. 427,35 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге

5.

     02.10.2018.    
57.

71631200-2

услуге техничког прегледа возила

Технички преглед возила-радне машине RM-N2

133-8-2-71/18

директни споразум

1.ДОО "Радовић"

2.4401785540009

3. Братунац

1.75,46

2. 1 дан

3.1 дан

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

 

    26.09.2018.    
58.

44163100-1

цијеви

набавка и испорука коругованих цијеви  з проширење кнализационих мрежа у МЗ Моштанице и МЗ Подградац 

133-8-1-76/18

директни споразум

1.ЗТР "Бобан Д"

2.4509567500009

3.Братунац

1.  5826,70 КМ

2.15 дана

3. 15 дана 

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

    23.10.2018    
59.

34350000-5 

гуме за тешка и лака возила

набавка и испосрука гума за моторна возила Општинске управе Братунац

133-8-1-77/18

директан споразум

1.ТР "Буги"

2.4500859450005

3. Братунац

1.4868,28 КМ

2. 12 мјесеци

3. 5 дана од дана добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    29.10.2018.    
60.

34300000-0

дијелови и прибор за возила и њихове моторе 

набавка и испорука ЈЦБ корпе и брзе спојке копачког крана за грађевинску машину комбиновани ровокопач

133-8-1-75/18

директни споразум

1. ДОО "Тера БиХ"

2. 4200768280006

3. Хаџићи

1.3.808,91 КМ

2.15 дана

3.15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

 

    02.10.2018.    
61.

45450000-6

остали завршни грађевински радови

радови на одржавању стамбених објеката за смјештај извјеглих и расељених лица и социјалних корисника

133-8-3-78/18

директни споразум

1. ДОО "Прогрес"

2. 4400264440001

3. Братунац

1. 5.978,00 КМ

2. 6 мјесеци.

3. рок се одређује за сваки појединачан налог 

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

    06.11.2018.    
62.

45450000-6 остали завршни грађевински радови

занатски радови на обради унутрашњих шпалетни замијењене ПВС столарије на објекту ОШ "Бранко Радичевић" 

133-8-3-80/18

директни споразум

1. ЗГР "Гагинг" 

2. 4507586720009

3.Братунац

1. 5.988,20 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 

30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

     15.11.2018.    
63.

66110000-4

банкарске услуге

услуге платног промета за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-83/18

директни споразум

1. НЛБ Развојна банка 

2.4400949970003

3.Бања Лука

1.2.430,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.11.2018.    
64.

03100000-2

пољопривредни и хортикултурни производи

Набавка и испорука роба за уређење зелених  и парковских површина на подручју општине Братунац

133-8-1-81/18

директни споразум

1.ПТР "Бане М"

2. 4507497970000

3.Братунац

1.3.133,33 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

     27.11.2018.    
 65.

39715240-1 

електрични уређаји за гријање простора

Набавка грејног топа за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-84/18

директни споразум

1. ДОО "Lorencic"

2.4201247330003

3. Сарајево Центар

1.2.629,98 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

     05.12.208.    
66.

45000000-7 

грађевински радови

звршетак изградње спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица

133-7-3-79/18

конкурентски захтјев

1. ЗГР "Гагинг"

2. 4507586720009

3. Братунац

1.13.641,94 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

    11.12.2018.    
67.

45000000-7

грађевински радови

Изградња моста у мјесту Пирићи, МЗ Бјеловац-општина Братунац

133-7-3-70/18

конкурентски захтјев

1. ДОО "Технометал"

2. 4400271650003

3. Власеница

1. 20.952,17 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

 

    11.12.2018.    
68.

98371111-5 

услуге одржавања гробља

услуге одржавања војничког гробља у Братунцу 

133-8-2-86/18

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа"

2. 4401438580009

3. Братунац

1.1.282,05 КМ

2. три мјесеца

3. три мјесеца

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5

    01.10.2018.    
69.

31500000-1

расвјетна опрема и електричне свјетиљке

услуга набавке, уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града

133-8-2-87/18

директни споразум

1. ЗР "Дан" 

2.4508332910009

3. Братунац

1. 5.940,00 КМ

2.од12.12.2018.до 23.01.2019.год.

3. монтажа до 10.12.2018, демонтажа 21.01.2019. 

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    12.12.2018.    
70.

37400000-2

производи за спорт и опрема

Набавка и испорука роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

133-8-1-88/18

директни споразум

1. ТРЗ "Рибоспорт 3Д"

2. 4510741810002

3. Братунац

1. 1.185,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    13.12.2018.    
71.

30192000-1 канцеларијске потрепштине

набавка и испорука роба за рекламни новогодишњи материјал општине Братунац

133-8-1-89/18

директни споразум

1.ЗТР "Еко штампарија 1"

2. 4508545150008

2. Братунац

1. 3.420,00 КМ

2. 5 даана

3. 5 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    13.12.2018.    
72.

30199792-8 

календари

набавка и испорука зидних календара

13-8-1-90/185

директни споразум

1. ЗР "Графо сунце"

2. 4506400270002

3. Братунац

1. 2.975,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    17.12.2018.    
73.

71222100-1

услуге картирања урбаних подручја

услуге израде геодетских подлога за потребе израде идејног пројекта саобраћајне обилазнице око Братунца

133-8-2-91/18

директни споразум

1. ДОО "Урбис центар"

2. 4403168840006

3.Бања Лука

1. 5.750,00 КМ

2. 30 дана 

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    18.12.2018.    
74.

79341000-6

услуге оглашавања

објава јавног конкурс у дневном листу 

133-8-2-95/18

директни споразум

1. АД "Глас српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1.720,00 КМ

2.1 дан 

3.1 дан

4.прије дана објаве конкурса

5.

    10.12.2018.    
75.

79810000-5

услуге штампања

услуге штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

133-8-2-94/18

директни споразум

1.Штмпарија "Десигн"

2. 4503502150002

3. Челинац

1. 390,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    26.12.2018.    
76.

30192000-1

канцеларијске потрепштине

набавка и испорука роба потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-2/19

директни споразум

1. ТР "Књижара Сунце"

2. 4500867800007

3. Братунац

1. 5.703,54 КМ

2. 12 мјесеци

3. 5 дана од дана добијања сваког појединачног налога 

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

 

    03.01.2019.    
77.

09000000-3

нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије

набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила 

133-7-1-65/18

конкурентски захтјев

1.ДОО "Ауто мото трејд"

2. 4400303360002

3. Братунац

1. 49.039,87 КМ

2.12 мјесеци

3.24 часа од добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    03.01.2018.    
78.

50112000-3

услуге поправака и одржавања возила

одржавање и поправка моторних возила у власништву Општинске управе Братунац

133-7-2-85/18

конкурентски захтјев 

1. ЗР Аутосервис "Голф"

2. 4500848920000

3. Братунац

1.14.563,18 КМ

2. 12 мјесеци 

24 часа од добијања сваког појединачног налога

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    10.01.2019.    
79.

4621110-3

радијатори за централно гријање 

набавка и испорука челичних панел радијатора за спортску дворану у Братунцу

133-8-1-1/19

директни споразум

1.ДОО "Jokerternik A&B"

2. 4403143690000

3. бРАТУНАЦ

1. 5.950,00 КМ

2.10 дана

3. 10 дана 

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

 

    26.12.2018.