Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Predsjednik S. O.

Предсједник С. О.

Аутор Администратор дана .

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Радислав Јовановић

Надлежности

- заступа и представља Скпштину општине Братунац,

- организује рад Скупштине,

- сазива сједнице, предлаже дневни ред и предсједава сједницама Скупштине,

- води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског представништва,

- усклађује рад радних тјела Скупштине,

- стара се о остваривању сарадње са Скупштинама других јединица локалне самоуправе, регионалним асоцијацијама и другим органима и организацијама,

- утврђује приједлог Програма рада Скупштине и стара се о његовом извршавању,

- стара се о промјени Пословника Скупштине и обезбјеђује остваривање права одборника и одборничких група у складу са Пословником,

- стара се о остваривању јавности рада Скупштине,

- потписује акте које доноси Скупштина,

- врши друге послове утврђене законом, Статутом општине Братунац, одлукама Скупштине и Пословником Скупштине општине Братунац.

Избор и престанак функције

Предсједник Скупштине општине  бира се на конституирајућој сједници из реда одборника већином гласова од укупно изабраних  одборника, водећи рачуна да Начелник  општине и предсједник Скупштине не могу бити из реда истог конститутивног народа и група Осталих, осим ако један конститутивни народ има надполовичну већину на територији општине према последњем попису становништва.

Функција предсједника Скупштине општине престаје у случајевима утврђеним Законом и Статутом. Предсједник Скупштине општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са Законом и актима Скупштине општине. Приједлог за опозив предсједника Скупштине општине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини општине.

О разрјешењу или опозиву предсједника Скупштине општине одлучује Скупштина општине, по поступку утврђеном Пословником Скупштине општине.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници