Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Predsjednik S. O.

Предсједник С. О.

Аутор Администратор дана .

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Радислав Јовановић

Надлежности

- заступа и представља Скпштину општине Братунац,

- организује рад Скупштине,

- сазива сједнице, предлаже дневни ред и предсједава сједницама Скупштине,

- води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског представништва,

- усклађује рад радних тјела Скупштине,

- стара се о остваривању сарадње са Скупштинама других јединица локалне самоуправе, регионалним асоцијацијама и другим органима и организацијама,

- утврђује приједлог Програма рада Скупштине и стара се о његовом извршавању,

- стара се о промјени Пословника Скупштине и обезбјеђује остваривање права одборника и одборничких група у складу са Пословником,

- стара се о остваривању јавности рада Скупштине,

- потписује акте које доноси Скупштина,

- врши друге послове утврђене законом, Статутом општине Братунац, одлукама Скупштине и Пословником Скупштине општине Братунац.

Избор и престанак функције

Предсједник Скупштине општине  бира се на конституирајућој сједници из реда одборника већином гласова од укупно изабраних  одборника, водећи рачуна да Начелник  општине и предсједник Скупштине не могу бити из реда истог конститутивног народа и група Осталих, осим ако један конститутивни народ има надполовичну већину на територији општине према последњем попису становништва.

Функција предсједника Скупштине општине престаје у случајевима утврђеним Законом и Статутом. Предсједник Скупштине општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са Законом и актима Скупштине општине. Приједлог за опозив предсједника Скупштине општине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини општине.

О разрјешењу или опозиву предсједника Скупштине општине одлучује Скупштина општине, по поступку утврђеном Пословником Скупштине општине.