Стручна служба Начелника општине

Стручна служба општине Братунац обавља стручне, административне и техничке послове за Начелника општине Братунац, Скупштину општине Братунац, скупштинска радна тијела, одборнике, клубове одборника, радна тијела које образује Начелник општине, као и друге послове које се овој служби ставе у надлежност. Послови Стручне службе утврђени су Статутом, Пословником скупштине, Одлукама Скупштине општине, актима Начелника општине и другим прописима.

Стручна служба општине:

 • Учествује у припреми сједница Скупштине општине,
 • Учествује у припреми састанака Начелника општине,
 • Учествује у припреми састанака Предсједника и Подпредсједника Скупштине, скупштинских радних тијела, колегија Скупштине општине, кабинета Начелника општине и других тијела које образује Начелник општине,
 • Учествује у остваривању сарадње општине Братунац са другим општинама те другим органима и организацијама,
 • Даје стручна мишљења радним тијелима, одборницима, клубовима одборника у остваривању њихових права и обавеза Скупштине општине,
 • Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга Начелника општине,
 • Учествује у припремању Програма рада Скупштине општине, Плана рада Начелника општине, радних тијела и прати остваривање програма и планова,
 • Издаје публикације и гласила Скупштине општине,
 • Учествује у изради нацрта и приједлога аката које доноси Начелник општине и Скупштина општине,
 • Припрема акте које предлаже Начелник општине, а која нису у надлежности других одјељења,
 • Организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава информисања у вези са обавјештавањем о раду Скупштине општине, Начелника општине и Општинске управе,
 • Врши обраду аката са сједница Скупштине општине и кабинета Начелника општине,
 • Обавља послове у вези са радним односима радника у Стручној служби,
 • Стара се о припремању и чувању изворника записника, других аката Скупштине, радних тијела Скупштине и Начелника,
 • ради и друге послове које се односе на финансијско-материјалне,техничке и друге послове за потребе Скупштине општине и Начелника општине.

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Рада Веселиновић Шеф одсјека за управно-правне и техничке послове начелника општине и службеник за јавне набавке дипл. правник r.veselinovic@opstinabratunac.com 056/420-331, локал 21