Јово Челановић

Опис посла

Надлежности:

 • заступа и представља Скупштину општине Братунац,
 • организује рад Скупштине,
 • сазива сједнице, предлаже дневни ред и предсједава сједницама Скупштине,
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократсог представништва,
 • усклађује рад радних тјела Скупштине,
 • стара се о остваривању сарадње са Скупштинама других јединица локалне самоуправе, регионалним асоцијацијама и другим органима и организацијама,
 • утврђује приједлог Програма рада Скупштине и стара се о његовом извршавању,
 • стара се о промјени Пословника Скупштине и обезбјеђује остваривање права одборника и одборничких група у складу са Пословником,
 • стара се о остваривању јавности рада Скупштине,
 • потписује акте које доноси Скупштина,
 • врши друге послове утврђене законом, Статутом општине Братунац, одлукама Скупштине и Пословником Скупштине општине Братунац.


Избор и престанак функције

Предсједник Скупштине општине бира се на конституирајућој сједници из реда одборника већином гласова од укупно изабраних одборника, водећи рачуна да Начелник општине и предсједник Скупштине не могу бити из реда истог конститутивног народа и група Осталих, осим ако један конститутивни народ има надполовичну већину на територији општине према последњем попису становништва.

Функција предсједника Скупштине општине престаје у случајевима утврђеним Законом и Статутом. Предсједник Скупштине општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са Законом и актима Скупштине општине. Приједлог заопозив предсједника Скупштине општине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини општине. О разрјешењу или опозиву предсједника Скупштине општине одлучује Скупштинаопштине, по поступку утврђеном Пословником Скупштине општине.