...

Опис посла

Избор, дужности и престанак мандата

(1)Скупштина општине бира и разрјешава замјеника Начелника општине на приједлог Начелника општине.
(2)Замјеник Начелника општине помаже Начелнику општине  у вршењу дужности. Замјеник извршава дужности које му повјери начелник општине, замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3)Мандат Замјеника Начелника општине  траје до краја мандата скупштине која га је изабрала.
(4)Избор, опозив и разрјешење Замјеника Начелника општине врши се по поступку предвиђеном за избор, опозив и разрјешење Предсједника скупштине и уређује се статутом и пословником.
(5)Ако мандат Начелнику општине престане прије истека времена на које је изабран, 1/3 одборника може да предложи Скупштини разрјешење Замјеника.
(6)У случају престанка мандата начелника општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, а замјеник је спријечен да обавља дужности или јединица локалне самоуправе нема замјеника, скупштина бира вршиоца дужности замјеника, у складу са статутом и пословником, на приједлог 1/3 одборника до избора новог начелника општине, који има све надлежности извршног органа власти у складу са Законом о локалној самоуправи.