Бранислав Тришић

дипломирани правник

Опис посла

Избор, дужности и престанак мандата

(1)Скупштина општине бира и разрјешава замјеника Начелника општине на приједлог Начелника општине.
(2)Замјеник Начелника општине помаже Начелнику општине  у вршењу дужности. Замјеник извршава дужности које му повјери начелник општине, замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3)Мандат Замјеника Начелника општине  траје до краја мандата скупштине која га је изабрала.
(4)Избор, опозив и разрјешење Замјеника Начелника општине врши се по поступку предвиђеном за избор, опозив и разрјешење Предсједника скупштине и уређује се статутом и пословником.
(5)Ако мандат Начелнику општине престане прије истека времена на које је изабран, 1/3 одборника може да предложи Скупштини разрјешење Замјеника.
(6)У случају престанка мандата начелника општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, а замјеник је спријечен да обавља дужности или јединица локалне самоуправе нема замјеника, скупштина бира вршиоца дужности замјеника, у складу са статутом и пословником, на приједлог 1/3 одборника до избора новог начелника општине, који има све надлежности извршног органа власти у складу са Законом о локалној самоуправи.

Биографија

Бранислав Тришић, рођен 27.12.1976. године у Зворнику. Основну школу и средњу машинску школу завршио је у Братунцу гдје и данас живи.

Дипломирао на Правном Факултету у Београду. У периоду 2000-2012 године био је запослен у приватној породичној фирми ''Наполи Економик'' , те обављао разне послове из области рачуноводства и књиговодства, као и организационе послове из области угоститељства.

2012-2016. године обављао руководеће и организационе послове у комуналном предузећу АД ''Градска чистоћа'' Братунац. Од 2016 је био ангажован на пословима Стручног сарадника у Фонду здравственог осигурања Републике Српске. У периоду 2000-2020. три пута је био изабран за одборника у Скупштини општине Братунац.

  1. 2020. године изабран је за Замјеника начелника општине Братунац, а од новембра 2022. године преузима дужност Начелника општине Братунац.

Учесник је одбрамбено отаџбинског рата као припадник младе војске, а партиципирао је бројним грађанским, спортским и другим друштвеним и привредним иницијативама у Братунцу.

Ожењен је и отац једног дјетета.