др Лазар Продановић

Опис посла

Начелник општине заступа и представља општину.

Начелник општине руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности.

Начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним прописима.

Престанак мандата начелника општине и његов опозив прије истека мандата спроводи се у складу са изборним прописима.

У случају престанка мандата у складу са изборним прописима или трајне спријечености начелника општине да обавља функцију, а преостало је више од годину дана мандата, расписују се избори у року од 60 дана.

Надлежности Начелника општине су:
1) предлаже статут,
2) предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
3) израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
4) обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности јединице локалне самоуправе, њених права и обавеза,
5) спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
6) извршава законе и друге прописе Републике и општине чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе,
7) доноси одлуку о оснивању  општинске управе,
8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  општинске управе,
9) предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,
10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
11) реализује сарадњу јединице локалне самоуправе са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела,
12) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
13) подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
14) подноси извјештај скупштини о свом раду и раду градске, односно општинске управе,
15) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
16) закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са актима скупштине,
17) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
18) доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
19) одлучује о сукобу надлежности између општинске управе и организација које врше послове од интереса за јединицу локалне самоуправе,
20) одлучује о изузећу службеног лица  општинске управе и
21) обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Начелник општине је одговоран за законитост свих аката које предлаже Скупштини.

Начелник општине утврђује структуру и унутрашњу организацију  Општинске управе у законом утврђеним општим границама.

Биографија

Рођен 01. марта 1957. године у Братунцу, гдје је завршио основну школу. Гимназију је завршио у  Љубовији. 

Дипломирао је на Медицинском факултету у Тузли 1982. године, где је био први студент проректор. У Дому здравља у Братунцу ради од 1982-1986. год, а затим у Општој болници у Зворнику, а као специјализант опште хирургије одлази на ВМА у Београд. Од јануара 1991. године ради као хирург у Зворнику.

У ратним годинама веома интензивно ради у болници Зворник, ратној болници у Милићима и амбуланти у Братунцу. Објављује стручне радове из области ратне хирургије - трауматологије. Био је Председник УО Фонда здравства РС, један од оснивача Удружења хирурга РС. Члан удружења хирурга и колопроктолога Србије. Носилац признања Амбасадор мира УПФ.

На првим посљератним изборима 1996. год. укључује се у политички живот као афирмисани хирург, изабран је за народног посланика, а од 1998-2001, био је директор Здравственог центра у Зворнику. Од 2006. год. посланик је у Представничком дому ПС БиХ, а од 2019. делегиран у Дом народа Парламента БиХ. 

Ожењен је Божаном, сa којом има двоје одрасле дјеце - Виолету и Владилена.