Горан Кочевић

мастер економиста

Опис посла

Врши координацију у раду кабинета начелника општине и Општинске управе, прима странке, одговара на захтјеве странака, као и друге послове везане за рад начелника општине. Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга начелника општине, израђује поједине нацрте одлука, односно општих аката из надлежности начелника општине, обавља организационе и техничке послове за одржавање сједница Колегијума начелника општине, припрема материјале за сједнице Колегијума, као и друге послове везане за рад начелника општине, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника, координацију рада са другим организационим јединицама, послове протокола, послови организовања презентације општине у земљи и иностранству, обезбијеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа општине, послове праћења реализације стратегије развоја општине и других стратешких планова и програм посебно у дијелу координацију активности прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја живота и рада у општини, припреме кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој општине, обавља стручне и административне послове за потребе начелника, као и друге послове које му начаелник стави у дјелокруг рада.

Биографија

ГОРАН КОЧЕВИЋ, рођен 26.03.1989. године у Лозници - Република Србија. Основну школу и гимназију завршио у Сребреници, након тога Факултет за пословну економију у Ваљеву. Постдипломске мастер студије на Franklin University из Columbus, Ohio гдје је стекао звање „Мaster of Business Administration“ (Мастер пословне администрације). Након тога стекао звање мастер економиста на Дипломатским академским пословним студијама на Факултету за пословне студије на Мегатренд Универзитету у Београду. Додатно стручно усавршавање, семинаре и обуке похађао је у БиХ, Републици Српској, Републици Србији и иностранству. Као успјешан привредник у породичној фирми, која се бави вођењем пословних књига, израде бизнис планова, пословима судског тумача за енглески и друге стране језике, обавља руководеће послове од маја 2009. године. Од септембра 2014. године до јуна 2016. године у предузећу “Рудник боксит Сребреница“ А.Д. Сребреница обављао економске послове. У општини Сребреница стиче искуство на пословима везаним за пројекте и узима учешће у оперативним активностима неопходним за развој општине од 2017-2019 године. Почетком 2020. године ангажован од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој Сребреница“ Д.О.О. Сребреница на економским пословима везаним за развој привреде и предузетништва. Од фебруара 2021. године обавља послове шефа кабинета начелника општине Братунац.