Драшко Стевановић

дипломирани економиста

sefkabineta@opstinabratunac.com

Опис посла

Врши координацију у раду кабинета начелника општине и Општинске управе, прима странке, одговара на захтјеве странака, као и друге послове везане за рад начелника општине. Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга начелника општине, израђује поједине нацрте одлука, односно општих аката из надлежности начелника општине, обавља организационе и техничке послове за одржавање сједница Колегијума начелника општине, припрема материјале за сједнице Колегијума, као и друге послове везане за рад начелника општине, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника, координацију рада са другим организационим јединицама, послове протокола, послови организовања презентације општине у земљи и иностранству, обезбијеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа општине, послове праћења реализације стратегије развоја општине и других стратешких планова и програм посебно у дијелу координацију активности прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја живота и рада у општини, припреме кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој општине, обавља стручне и административне послове за потребе начелника, као и друге послове које му начаелник стави у дјелокруг рада.