Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне и упрвне послове који се односе на:

 • управне поступке, студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, трговина и снадбијевање, угоститељство, туризам, саобраћај и везе),
 • приватно предузетништво, подстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва и занатства,
 • подстицај развоја малих и средњих предузаћа,
 • подстицај развоја занатско-предузатничке дјелатности
 • спровођење политике стратегије развоја,
 • подстицање политике улагања у домаћа предузећа,
 • дефинисање и спровођење мјера и структурне политике у пољопривреди,
 • провођење мјера подстицаја у пољопривреди,
 • економско- социјална ревитализација села и сеоске инфраструктуре, развој мини фарми, организовање пољопривредика, организовање едукације из области пољепривреде,
 • прати и иновира документ стратешког развоја, пројектује и приступа структуралним развојним фондовима, учествује у регионалном развојном концепту ЕУ,
 • управне поступке и друге сличне послове из области обрзовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе, социјалних и здравствених питања, породице и омладине,
 • спровођење планова и програма који се односе на стратегију сваке од претходно наведених области,
 • предлагање мјера за унапређење стања у тим областима,
 • послови цивилне заштите
 • послови у вези поступка додјеле студентских стипендија и вођење евиденција о корисницима истих,
 • сарађује са невладиним организацијама и помаже у реализцији програма које кандидују те организације од значаја за општину,
 • сарађује са вјерским заједницама и добротворним друштвима,
 • обезбеђује услове за оганизацију и одржавање спортских, културних, сајамских, туристичких и других манифестација од значја за општину,
 • организује и координира рад општинске инспекције (тржишне, здравствено-санитарне и инспекције за храну, еколошке и урбанистичко-грађевинске),
 • обавља и друге послове из свог дјелокруга.

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Тијана Трнинић Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности дипл. правник privreda@opstinabratunac.com 056/411-037, локал 46