Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне и упрвне послове који се односе на:

 • извршавање и обезбјеђење извршавања закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности општине у области просторног планирања, уређења простора, стамбено – комуналних дјелатности и заштите животне средине,
 • стручне, управне, административно-техничке послове који се односе на припрему и израду просторно-планске документације (изради програмских смјерница, организовање јавног увида и јавне расправе, координација и праћење рада носилаца израде просторно-планске документације и др.),
 • послове у вези издавања локацијских услова и грађевинске дозволе,
 • послове издавања рјешења о формирању комисије за технички преглед објеката и издавање употребне дозволе изграђених објеката,
 • послове везане за контролу инвестиционо-техничке документације,
 • послове везане за парцелацију и формирање грађевинских парцела,
 • послове припреме нормативних аката из области просторног уређења, стамбено-комуналне дјелатности и заштите животне средине, које доноси Скупштина општине,
 • послове на спровођењу просторно-планске докумантације на подручју Општине,
 • послове утврђивања накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
 • послове обезбјеђења услова за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, као и одређивање простора за паркирање,
 • послове обезбјеђења услова и одређивање начина изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевимском земљишту, те одређивање услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја,
 • послове око утврђивања начина стицања и престанка права коришћења грађевинског земљишта,
 • послове везане за располагање непокретностима у својини Општине,
 • послове провођења поступка јавног надметања за продају непокретности у својини општине и друге послове из области промета непокретности,
 • послове везане за комуналне области: индивидуалну и заједничку комуналну потрошњу (уређење, одржавање и чишћење зелених и других јавних површина, водовод, канализација, дјечја игралишта, јавна расвјета, гробља и др.),
 • стручне и управно-правне послове који се односе на заштиту животне средине,
 • стручне и управно-правне послове из стамбене области,
 • управно-правне послове везане за откуп станова и стамбено збрињавање
 • послове изградње, одржавања и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима на подручју Општине,
 • обавља и друге послове одређене законом, другим прописима и одлукама Скупштине општине и Начелника општине.

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Младен Тољ Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове дипл. инж. арх. 056/420-372, локал 30