Млади

На подручју општине Братунац живи око 21.800 становника, а број младих старосне доби од 14 до 30 година је приближно 5.300.

Управо овај податак је утицао да општина Братунац препозна потенцијал младих и прихвати обавезу да успостави и води системску бригу о њима. Млади наше општине у доби од 14 до 30 година, чине више од четвртине укупног становништва и узимајући у обзир чињеницу да од ресурса које нуде млади људи зависи будућност наше заједнице, Општина Братунац жели створити средину која ће омогућити квалитетан живот ове популације, али и утицати да се млади људи активно укључе у рјешавање свих друштвених проблема. Потребно је омогућити младим људима да представе своје креативне идеје и подржати оне које доприносе унапређењу живота на овим просторима.

На развоју Омладинске политике у Братунцу и изради Стратегије за младе,партнерски су учествовали активни млади, експерти из разних области, извршна и законодавна власт.

Стратегија за младе је документ који дефинише:

  • Пресјек тренутног стања и положаја младих у општини Братунац и анализу проблема са којима се млади најчешће срећу (Омладинска политика)
  • Формулисање мјера (програма за рјешавање дефинисаних проблема младих људи (Акциони план))

Од јануара 2006. године Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста административне службе општине Братунац, систематизовано је радно мјесто Службеника за питања младих који остварује редовну комуникацију са омладинским организацијама, савјетима ученика, неформалним групама младих људи и успјешним појединцима, Комисијом за младе, те другим владиним структурама и међународним организацијама које се баве питањима младих.