НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА (COVID-19) НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Број: 02-020-153-32/21
Дана, 23.07.2021.год.

На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац (Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.92-1/21 од 14.07.2021.године о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у РС и Закључка о измјени Закључка о о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у РС бр.93-12/21, Начелник општине доноси:

Н А Р Е Д Б У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Члан 1.

У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју општине Братунац и заштите и спашавања становништва од 15.07.2021.године до 29.07.2021.године забрањују се:
1. сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2. сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

Члан 2.

Од 15.07.2021.год. до 29.07.2021.год. ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00 часа:
1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.)
2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
Изузетно од члана 2. подтачка 1) ове Наредбе од 16.07.2021.год. до 29.07.2021.год.,у периоду од 06,00 до 02,00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Члан 3.

Од 15.07.2021.год. до 29.07.2021.год. у периоду од 06,00 до 24,00 часа дракстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

Члан 4.

Од 23.07.2021.год., у периоду од 06,00 до 03,00 часа наредног дана, а изузетно од члана 1, подтачка 1) ове Наредбе дозвољавају се:
1. такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
2. организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отворном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Члан 5.

Дозвољене активности из ове Наредбе проводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Члан 6.

Обавезују се грађани да:
1. у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. Изузетно од тачке 1 овог члана од обавезе ношења заштитне маске изузета су дјеца млађа од 7 година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

Члан 7.

Препоручује се грађаним да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

Члан 8.

Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1. услуге пружају заштићени маском,
2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3. обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4. се придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5. одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

Члан 9.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

Члан 10.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичког растојања.
2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину

Члан 11.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Члан 12.

За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.92-1/21 од 14.07.2021.год. и Закључком бр.93-12/21 од 21.07.2021.год.

Члан 13.

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Члан 14.

О извршењу задатака из ове Наредбе органи из члана 13. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати Општински штаб за ванредне ситуације.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба бр.02-020-153-31/20 од 22.06.2021.године.

Члан 16.

Ова Наредба ступа на снагу 23.07.2021.год. и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“

Командант штаба
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

_____________________________
Срђан Ранкић,дипл.правник