ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СО-е БРАТУНАЦ

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА БР.01-022-195/21


Комисија за избор Секретара СО-е Братунац по расписаном Јавном конкурсу, именована Одлуком Скупштине општине Братунац бр.01-022-195/21 од 18.06.2021.год., извршила је отварање пријава кандидата који су конкурисали на Јавни конкурс за избор Секретара СО-е Братунац бр.01-022-195/21, објављен у дневном листу Глас Српске дана 13.08.2021.год., у Службеном Гласнику РС бр.75/21 дана 17.08.2021.год. и на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com.  дана 13.08 .2021.год., и утврдила списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса.

У складу са чланом 26.став (7) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) поступак избора кандидата провешће се путем усменог интервјуа. Усмени интервју подразумијева појединачан разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) путем ове веб странице обавјештавамо кандидате да је Комисија одредила датум и вријеме одржавања усменог интервјуа са сваким кандидатом који испуњава услове Јавног конкурса у следећим терминима:

1. Александар Зекић 10.09.2021.год. у 08,00 часова
2. Ивана Милановић 10.09.2021.год. у 08 часова и 30 минута

Интервју ће се обавити у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, у сали за састанке, на трећем спрату (канцеларија бр.34).


У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не опрада писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.


ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Петко Ранкић,дипл.инж.саобраћаја