Златан Симић

tvj.bratunac@gmail.com

Опис посла

 • Руководи и организује рад Јединице и одговоран је за њен рад,
 • доноси планове и програме рада јединице и стара се о њиховој реализацији,
 • доноси општа и друга акта и стара се о њиховој доследној примјени,
 • обезбјеђује законитост рада и прописаних обавеза јединиц,
 • сарађује са органима Скупштине Општине Братунац, те другим органима, предузећима, правним и физичким лицима,
 • прати и проучава достигнућа из области заштите од пожара и даје смјернице за развој и унапређење оперативне службе,
 • даје информације за јавност о раду Јединице,
 • издаје наредбе о приправности јединице као и пробној мобилизацији,
 • предлаже Начелнику општине одређене мјере, у циљу већег нивоа оспособљености Ватрогасне јединице,
 • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у дијелу који се односи на Ватрогасну јединицу,
 • даје приједлог за похвале, награде и друга признања за заслуге у области заштите од пожара,
 • прати реализацију плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и остварује непосредни увид;
 • припрема и организује провјеру  знања и стручне оспособљености  и кондиционо-физичке припремљености припадника оперативне јединице;
 • остварује надзор у акцијама гашења пожара и по потреби преузима непосредно руковођење тим акцијама;
 • предлаже руководиоцу Службе и Начелнику општине мјере за унапређење развоја и опремање Ватрогасне јединице;
 • сарађује са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара,као и са Ватрогасним савезом Републике Српске, а у погледу рјешавања питања битних за унапређење рада ватрогасне јединице;
 • подноси извјештаје и информације о свом раду и раду Ватрогасне јединице, руководиоцу Службе и Начелнику општине;
 • обавља и друге послове и радне задатке из своје надлежности у својству Старјешине ТВЈ Братунац