Обавјештење - нова одлука о комуналним таксама

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник РС“ број 4/12) члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05), и члана 33. Статута Општине Братунац – пречишћени текст („Службени билтен Општине Братунац“ број 04/05), Скупштина општине  Братунац на 18. редовној сједници, одржаној 07.05.2012. године, донијела је ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА чији је саставни дио ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука о комуналним таксама (Сл. билтен општине Братунац“ број 1/2003, 3/2003, 1/2004, 4/2006, 3/2007 и 6/2009).

Сви порески обвезници који су поднијели Пореску пријаву за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама до 15. маја, осмог дана након што је Одлука објављена у Сл. билтену општине Братунац, нису у обавези подносити измјењену пореску пријаву, док ће порески обвезници који то нису учинили у поменутом року или су се регистровали након 15. маја 2012, пореску пријаву подносити у складу са новом одлуком.

Такса се уплаћује на рачун општинских јавних прихода, жиро рачун бр.562 0098093322997, врста прихода 722 312, шифра општине 015

Одлуку о комуналним таксама можете преузети овдје

Тарифе комуналних такси