Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije obavlja poslove iz svoje nadležnosti rukovodeći se principima transparentnosti i odgovornosti.U okviru Odjeljenja obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje i predlaganje budžeta opštine, godišnjeg budžeta opštine,kvartalnih planova budžeta i mjesečnog operativnog plana budžeta opštine,
 • priprema i izrada mjesečnih, periodičnih i godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Pravilnikom o načinu izvještavanja i MRS RS za javni sektor,
 • davanje preporuka budžetskim korisnicima za izradu prijedloga kvartalnih i mjesečnih finansijskih planova,
 • vođenje poreskog knjigovodstva,
 • praćenje provođenja i izvršenja budžeta prema usvojenim aktima, praćenje ralizacije budžeta i izvještavanje propisano zakonima, pravilnicima, uredbama, naredbama i drugim aktima Vlade i Skupštine RS na mjesečnom,kvartalnom,polugodišnjem i godišnjem nivou,
 • naplata i kontrola naplate izvornih prihoda opštine putem posebnih evidencija zaduženja i razduživanja po obveznicima,
 • planiranje rada odjeljenja,obuke zaposlenih,korištenja godišnjih odmora i ostalih aktivnosti koje doprinose uspješnoj organizaciji rada,
 • organizovanje i provođenje poslova lokalnog trezora opština,
 • otvaranje i vođenje računa koji ulaze u sistem Jedinstvenog računa trezora,
 • objedinjavnje sredstava u sistemu JRT uključujući budžetska sredstva koja čine javni prihodi,tekući kapitalni grantovi iz zemlje i inostranstva,transferi primljeni od drugih budžetskih korisnika,primici od finansijske imovine i zaduživanja,rimici za nefinansijsku imovinu kao i prihode budžetskih korisnika i sredstava od ostalih finansijskih transakcija,
 • izvršavanje obaveza, isplate ili prenosi sredstava u ime i za račun budžetskih korisnika,isplate i prenosi sredstava po osnovu kreditnog zaduženja,
 • vođenje glavne knjige trezora i sistema izvještavanja u skladu sa budžetskim propisima Republike i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor,
 • vođenje internih i eksternih kontrolnih postupaka i postupaka u upravljanju sredstvima,dugom i računovodstvom u skladu sa opšteprihvaćenim standardima kojim se obezbeđuje zakonito,efikasno,efektivno,odgovorno i transparentno upravljanje javnim sredstvima,
 • vođenje informatičkih i funkcionalnih postupaka za upravljanje finansijskim informacijama,
 • provođenje pravila knjigovodstvenog evidentiranja-u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor,
 • obrada podataka u Glavnoj i pomoćnim knjigama trezora,
 • usaglašavanje obaveza i potraživanja,
 • obračuni i isplate svih vrsta ličnih primanja zaposlenih,izabranih i imenovanih lica,radnih tijela i komisija,privremeno i ugovorno angažovanih lica,
 • podnošenje propisanih poreskih prijava,statističko izvještavanje na mjesečnom,kvartalnom i godišnjem nivou, kao i vođenje službene evidencije o primanjima na propisan način,
 • izrada i predlaganje akata čiji je donosilac Načelnik opštine i Skupština opštine,
 • provođenje i evidentiranje svih finansijskih transakcija opštine i korisnika budžetskih sredstava, kontrola finansijskog poslovanja korisnika budžetskih sredstava, vođenje službene evidencije iz svoje nadležnosti i izrada, usaglašavanje i podnošenje različitih vrste izvještaja i prijava,
 • upravni i neupravni postupci iz nadležnosti Odjeljenja i predlaganje akata po istim, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih akata iz službenih evidencija iz svoje nadležnosti kao i svi drugi poslovi koji zakonom ili drugim aktima budu stavljeni u nadležnost Odjeljenja.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Danijela Mrakić Načelnik odjeljenja za finansije dipl. ekonomista finbrat@teol.net 056/410-480, локал 52