Jovo Čelanović

Opis posla

Nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja Skupštinu opštine Bratunac,
 • organizuje rad Skupštine,
 • saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Skupštine,
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratsog predstavništva,
 • usklađuje rad radnih tjela Skupštine,
 • stara se o ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih jedinica lokalne samouprave, regionalnim asocijacijama i drugim organima i organizacijama,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine i stara se o njegovom izvršavanju,
 • stara se o promjeni Poslovnika Skupštine i obezbjeđuje ostvarivanje prava odbornika i odborničkih grupa u skladu sa Poslovnikom,
 • stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština,
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine Bratunac, odlukama Skupštine i Poslovnikom Skupštine opštine Bratunac.


Izbor i prestanak funkcije

Predsjednik Skupštine opštine bira se na konstituirajućoj sjednici iz reda odbornika većinom glasova od ukupno izabranih odbornika, vodeći računa da Načelnik opštine i predsjednik Skupštine ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda i grupa Ostalih, osim ako jedan konstitutivni narod ima nadpolovičnu većinu na teritoriji opštine prema poslednjem popisu stanovništva.

Funkcija predsjednika Skupštine opštine prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom. Predsjednik Skupštine opštine može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa Zakonom i aktima Skupštine opštine. Prijedlog zaopoziv predsjednika Skupštine opštine može podnijeti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine. O razrješenju ili opozivu predsjednika Skupštine opštine odlučuje Skupštinaopštine, po postupku utvrđenom Poslovnikom Skupštine opštine.