Draško Stevanović

diplomirani ekonomista

sefkabineta@opstinabratunac.com

Opis posla

Vrši koordinaciju u radu kabineta načelnika opštine i Opštinske uprave, prima stranke, odgovara na zahtjeve stranaka, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine. Daje stručna mišljenja u vezi poslova iz djelokruga načelnika opštine, izrađuje pojedine nacrte odluka, odnosno opštih akata iz nadležnosti načelnika opštine, obavlja organizacione i tehničke poslove za održavanje sjednica Kolegijuma načelnika opštine, priprema materijale za sjednice Kolegijuma, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama načelnika, koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama, poslove protokola, poslovi organizovanja prezentacije opštine u zemlji i inostranstvu, obezbijeđuje dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o aktivnostima organa opštine, poslove praćenja realizacije strategije razvoja opštine i drugih strateških planova i program posebno u dijelu koordinaciju aktivnosti prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja života i rada u opštini, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj opštine, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe načelnika, kao i druge poslove koje mu načaelnik stavi u djelokrug rada.