Teritorijalna vatrogasna jedinica Bratunac

Teritorijalna vatrogasna jedinica ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja poslove koji se odnose na:

 • učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i matrijalnih dobara ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama na području Opštine,
 • vodi evidenciju o intervencijama na požarima i elementarnim nepogodama kao i drugim intervencijama na spašavanju ljudu i materijalnih dobara,
 • donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca,
 • vrši provjeru stručnog znanja vatrogasaca,
 • priprema planove i programe zaštite od požara i prati realizacije istih,
 • organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara,
 • pruža stručnu pomoć svim vatrogasnim strukturama na području Opštine u osposobljavanju i organizaciji zaštite od požara,
 • organizuje stručne i psiho-fizičke pripreme za osposobljavanje zaposlenih na izvršavanju zadataka iz djelokruga rada jedinice,
 • vrši druge zadatke utvrđene Zakonom o zaštiti od požara,Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, drugim propisima i opštinskim Planom zaštite od požara,
 • saradnja i koordinacija rada sa nadležnim državnim organima,
 • organizuje, prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije,
 • predlaže program samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi zaštite i spasavanja, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica,
 • učestvuje u nabavci sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje za potrebe jedinica i timova civilne zaštite i građana i vodi brigu o njihovoj ispravnosti, čuvanju i upotrebi,
 • daje stručna uputstva građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja,
 • informiše javnost o opasnostima od elementarne nepogode i druge nesreće i mjerama i zadacima zaštite i spasavanja,
 • podnosi izvještaje i informacije Načelniku,
 • vodi propisanu bazu podataka i druge evidencije,
 • provođenje mjera zaštite na radu,mjera zaštite od požara, i mjera u vezi sa korištenjem imovine,
 • vrši i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Zlatan Simić Starješina TVSJ Bratunac dipl.ing.zaštite od požara tvj.bratunac@gmail.com 056/410-047