dr Lazar Prodanović

Opis posla

Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu.

Načelnik opštine rukovodi Opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Načelnik opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti.

Načelnika opštine biraju građani na opštim neposrednim izborima za period od četiri godine u skladu sa izbornim propisima.

Prestanak mandata načelnika opštine i njegov opoziv prije isteka mandata sprovodi se u skladu sa izbornim propisima.

U slučaju prestanka mandata u skladu sa izbornim propisima ili trajne spriječenosti načelnika opštine da obavlja funkciju, a preostalo je više od godinu dana mandata, raspisuju se izbori u roku od 60 dana.

Nadležnosti Načelnika opštine su:
1) predlaže statut,
2) predlaže odluke i druga opšta akta skupštini,
3) izrađuje i podnosi skupštini na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
4) obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, njenih prava i obaveza,
5) sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
6) izvršava zakone i druge propise Republike i opštine čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave,
7) donosi odluku o osnivanju  opštinske uprave,
8) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  opštinske uprave,
9) predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
10) predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
11) realizuje saradnju jedinice lokalne samouprave sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine i njenih radnih tijela,
12) daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
13) podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
14) podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu gradske, odnosno opštinske uprave,
15) pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
16) zaključuje ugovore u ime jedinice lokalne samouprave, u skladu sa aktima skupštine,
17) rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
18) donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom,
19) odlučuje o sukobu nadležnosti između opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
20) odlučuje o izuzeću službenog lica  opštinske uprave i
21) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Načelnik opštine je odgovoran za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini.

Načelnik opštine utvrđuje strukturu i unutrašnju organizaciju  Opštinske uprave u zakonom utvrđenim opštim granicama.

Biografija

Rođen 01. marta 1957. godine u Bratuncu, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u  Ljuboviji. 

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1982. godine, gde je bio prvi student prorektor. U Domu zdravlja u Bratuncu radi od 1982-1986. god, a zatim u Opštoj bolnici u Zvorniku, a kao specijalizant opšte hirurgije odlazi na VMA u Beograd. Od januara 1991. godine radi kao hirurg u Zvorniku.

U ratnim godinama veoma intenzivno radi u bolnici Zvornik, ratnoj bolnici u Milićima i ambulanti u Bratuncu. Objavljuje stručne radove iz oblasti ratne hirurgije - traumatologije. Bio je Predsednik UO Fonda zdravstva RS, jedan od osnivača Udruženja hirurga RS. Član udruženja hirurga i koloproktologa Srbije. Nosilac priznanja Ambasador mira UPF.

Na prvim posljeratnim izborima 1996. god. uključuje se u politički život kao afirmisani hirurg, izabran je za narodnog poslanika, a od 1998-2001, bio je direktor Zdravstvenog centra u Zvorniku. Od 2006. god. poslanik je u Predstavničkom domu PS BiH, a od 2019. delegiran u Dom naroda Parlamenta BiH. 

Oženjen je Božanom, sa kojom ima dvoje odrasle djece - Violetu i Vladilena.