Obaveštenja za 2018. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU usluga 14.12.2018.
2 Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke roba 12.12.2018.

Odluke za 2018. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđač za nabavku roba- potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac 27.12.2018.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-čeličnih panel radijatora za sportsku dvoranu u Bratuncu 24.12.2018.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-zidnih kalendara 17.12.2018.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izraade idejnog projekta saobraćajne obilaznice oko Braatunca 17.12.2018.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja reklamnog materijala i nagrada za organizaciju novogodišnjeg turnira u mlom fudbalu 12.12.2018.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za reklamni novogodišnji materijal opštine Brtunac 12.12.2018.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvaku usluga ugradnje, održavanja i demontaže opreme za novogodišnje ukrašavanje grada 11.12.2018.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za organizaciju novogodišenjg turnira u malom fudbalu 11.12.2018.
9 Odluka o poništenju postupka nabavke roba -vatrogasnog vozila za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 03.12.2018.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave Javnog konkursa u dnevnom listu Glas Srpske 03.12.2018.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na završetku spomen obilježja poginulim borcima VRS u MZ Ježestica 28.11.2018.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za uređenje zelenih i parkovskih površina na području opštine Bratunac 26.11.2018.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Zanatski radovi na obradi unutrašnjih špaletni zamijenjene fasadbe PVC stolarije u objektu OŠ Branko Radičević u Bratuncu “ 21.06.2021.
14 Odluk o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji mosta u mjestu Pirići MZ Bjelovac-opština Bratunac 23.11.2018.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga platnog prometa za potrebe Opštinske uprave Bratunac 15.11.2018.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 12.11.2018.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg pinuđača za nabavku usluga kotizacije za seminar za budžetske korisnike 12.11.2018.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenika Opštinske uprave Bratunac 08.11.2018.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za stručno usavršavanje službenika Opštinske uprave Bratunac 08.11.2018.
20 Odluka o poništenju postupka nabavke radova "Završetak izgradnje spomen obilježja poginulim borcima VRS u MZ Ježestica" 21.06.2021.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavnju stambenih objekata za smještaj izbjeglih i raseljenih lica i socijalnih korisnika 07.11.2018.
22 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova naizgradnji mosta u naselju Pirići, Mjesna zajednica Bjelovac-opština Bratunac 07.11.2018.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila Opštinske uprave Bratunac 06.11.2018.
24 Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku radova "Zvršetak izgradnje spomen obilježja poginulim borcima VRS u MZ Ježestica" 30.10.2018.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-guma za motrorna vozila Opštinske uprave Bratunac 27.10.2018.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabaavku roba-korugovanih cijevi za proširenje kanalizacione mreže u MZ Moštanice i MZ Podgradac 12.10.2018.
27 Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-JCB korpe i brze spojke kopačkog krana za građevinsku mašinu kombinovani rovokopač 01.10.2018.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 20.09.2018.
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade opštinskih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana opštine Bratunac 19.09.2018.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na asfaltiranju i rekonstrukciji lokalnih puteva na području opštine Bratunac 19.09.2018.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na vanjskom uređenju oko objekta na rasadniku maline u Čolakovićima 19.09.2018.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji javne rasvjete u sportskoj dvorani Bratunac 07.09.2018.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketića za prvačiće 07.09.2018.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac 07.09.2018.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići-Žlijebac 30.08.2018.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za ajesen 2018.god. 28.08.2018.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 21.08.2018.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na 22 Međunarodnom kongresu saveza računovođa i revitora RS 21.08.2018.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje javne rasvjete na području opštine Bratunac 21.08.2018.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za raseljena lica, povratnike i socijalne korisnike na području opštine Bratunac 21.08.2018.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 17.08.2018.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac 17.08.2018.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga rada viljuškara za Sajam "Dani maline Bratunac 2018" 13.08.2018.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja Sajma "Dani maline Bratunac 2018" 13.08.2018.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga instalacije programa za evidenciju stlnih sredstava, sitnog inventara i materijala za potrebe rada Odjeljenja za finansije 13.08.2018.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sportske opreme 13.08.2018.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade magneta za Sajma "Dani maline Bratunac 2018" 08.08.2018.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-posuda za voće za potrebe održavanja Sajma "Dani maline Bratunac 2018" 08.08.2018.
49 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada za Sajam "Dani maline Bratunac 2018 08.08.2018.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na zamjeni stolarije i parketa u OŠ "Vuk Karadžić" u Bratuncu 07.08.2018.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgrdnje vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Voljavica 27.06.2018.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku promotivnog materijala za sajam Dani maline Bratunac 2018 22.06.2018.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uslugaOpremanje sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora 21.06.2018.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade i popravki metalnih konstrukcija za potrebe Opštinske uprave Bratunac 21.06.2018.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova uređenja zelene površine, košenja trave n obaloutvrdama rijeke Križevice i Glogovske rijeke na dijelu gdje je izvršena regulacija 20.06.2018.
56 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravke opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac 14.06.2018.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -kontejnera za odlaganje otpada 14.06.2018.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rdova rekonstrukcije gradskih ulica na području opštine Bratunac 08.06.2018.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem i zimskom održavanju puteva na području opštine Bratunac 08.06.2018.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku radova održavanja i sanacije riječnih korita na području opštine Brtunac 05.06.2018.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za kompujutere i kopir aparate Opštinske uprave Bratunac 05.06.2018.
62 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalne vatrogasne opreme za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 01.06.2018.
63 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na objektu Doma kulture u Bratuncu 29.05.2018.
64 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 23.05.2018.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 10.05.2018.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja za službenike Opštinske uprave Bratunac 10.05.2018.
67 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku internet usluga 08.05.2018.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku ugostiteljskih usluga za slavu opštine 03.05.2018.
69 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 18.04.2018.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje vodovoda u MZ Kravica 11.04.2018.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja protivpožarnih aparata Opštinske uprave Bratunac 10.04.2018.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave Javnog oglasa u dnevnom listu 30.03.2018.
73 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 27.03.2018.
74 Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 21.03.2018.
75 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova za sanaciju poda u stambenom objektu Salihović Omera 19.03.2018.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila Opštinske uprave Bratunac 19.03.2018.
77 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga osiguranja i tehničkog pregleda motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 05.03.2018.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac putem televizije 28.02.2018.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog projekta za izgradnju stambenog objekta St+P+3 26.02.2018.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nbavku usluga objave Javnog poziva u dnevnom listu 22.02.2018.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 20.02.2018.
82 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-prirodnog cvijeća za potrebe Opštinske uprave Bratunac 15.02.2018.
83 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza otpada iz prostorija zgarde opštine Bratunac i TVJ Bratunac 12.02.2018.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl. 12.02.2018.
85 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za stručno usavršavanje službenika Opštinske uprave Bratunac 07.02.2018.
86 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade glavnog projekta za izgradnju stambenog objekta St+P+3 06.02.2018.
87 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju sportske dvorane u Bratuncu 31.01.2018.
88 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku roba -grejnog topa za potrebe Opštinske uprave Bratunac 26.01.2018.
89 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila 24.01.2018.
90 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine 23.01.2018.
91 Odluka o izboru najpovoljnljijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika 18.01.2018.

Nabavke za ZJN

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 PROVEDENI POSTUPCI PO ZJN ZA 2018. GODINU 23.01.2018.
2 NABAVKE IZUZETE OD ZJN ZA 2018. GODINU 23.01.2018.