OBAVJEŠTENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR SEKRETARA SO-e BRATUNAC PO JAVNOM KONKURSU

 

Na osnovu člana 53 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („SL.Glasnik RS“ br.97/16), člana 36. Statuta opštine Bratunac („Sl. Glasnik opštine Bratunac“ br. 10/2017) i člana 127 Poslovnika o radu Skupštine opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac“ br.3/18), Skupština opštine Bratunac, Odlukom br.01-022-195/21 od 18.06.2021.god., imenovala je Komisiju za izbor Sekretara SO-e Bratunac po raspisanom Javnom konkursu br.01-022-195/21, objavljenom je u dnevnom listu Glas Srpske dana 13.08.2021.god., u Službenom Glasniku RS br.75/21 dana 17.08.2021.god. i na veb stranici opštine Bratunac www. opstinabratunac.com. dana 13.08 .2021.god.

U skladu sa članom 24 Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Sl.Glasnik RS“ br.42/17) sastav Komisije učiniće se dostupnim javnosti putem ove veb stranice.

U komisiju za izbor Sekretara SO-e Bratunac, a u skladu sa članom 53. stav (2) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („SL.Glasnik RS“ br.97/16) imenovani su:

1. Petko Rankić – iz reda odbornia
2. Stefan Bojić – iz reda odbornika
3. Goran Kočević - sa liste stručnjaka SO-e Bratunac br.01-022-144/21
4. Ranka Perić - službenik Opštinske uprave Bratunac
5. Rada Veselinović - službenik Opštinske uprave Bratunac