PROČIŠĆAVANjE KIŠNIH I FEKALNIH KOLEKTORA NA UŽEM GRADSKOM PODRUČJU

Glavna slika

Po nalogu opštine Bratunac, JP "Rad" Bratunac je izvršilo angažovanje vome za pročišćavanje kišnih i fekalnih kolektora na užem gradskom području.

Čišćenje kolektora je poslednji put vršeno prije dvadeset godina.

Sami kolektori su dobrim dijelom bili zapušeni i sa čišćenjem će se omogućiti bolji odvod fekalija, kišne kanalizacije i oborinskih voda.

Na taj način, značajno će se smanjiti problemi koji su se javljali pri obilnijim padavinama.