Бранислав Мићић

opstauprava@opstinabratunac.com

Опис посла

 • Руководи радом Одјељења и организује његов рад,
 • панира, организује, врши надзор и спроводи мјере за унапређење рада Одјељења,
 • распоређује послове и задатке на извршиоце,
 • даје упутства и пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима,
 • одговара за законито, благовремено, стручно, ефикасно и ефективно обављање послова из дјелокруга Одјељења,
 • иницира и израђује нацрте и предлоге нормативних аката и прописа из дјелокруга Одјељења,
 • припрема појединачна акта из надлежности Одјељења,
 • обавља послове сарадње са другим органима и организацијама и комуникације са грађанима,
 • доноси годишњи план рада Одјељења,
 • редовно информише Начелника општине о раду Одјељења и доставља годишњи извјештај о свом раду и раду Одјељења,
 • учествује у изради плана обуке службеника у складу са потребама одјељења,
 • доноси и потписује рјешења и друге акте из надлежности Одјељења,
 • учествује у изради нацрта одлука,
 • односно општих аката које Начелник општине предлаже Скупштини, а који су у надлежности овог Одјељења,
 • врши надзор над законитом, ефикасном и квалитетном вршењу послова,
 • врши оцјену рада службеника,
 • даје приједлоге за напредовање и кажњавање службеника Одјељења,
 • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и
 • обавља и друге послове из надлежности овог Одјељења.