Obaveštenja za 2020. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova 16.01.2020.
2 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 18.02.2020.
3 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 18.02.2020.
4 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 27.02.2020.
5 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 18.02.2020.
6 OBAVJEŠTENjE O DODJELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE USLUGA 24.03.2020.
7 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA 21.04.2020.
8 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA 06.05.2020.
9 OBAVJEŠTENjE O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI 21.04.2020.
10 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 20.05.2020.
11 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 20.05.2020.
12 obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku USLUGA 07.07.2020.
13 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA 18.09.2020.
14 obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova 15.09.2020.
15 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA 01.10.2020.
16 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA 06.10.2020.
17 obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku roba 30.11.2020.
18 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku nabavke usluga 09.10.2020.
19 GODIŠNjA OBAVJEŠTENjA O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE 2020.god. 08.02.2021.
20 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku radova 02.11.2020.
21 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku roba 08.02.2021.

Obrasci za praćenje realizacije ugovora

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obrazac za praćenje realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period od 01.10.2020. do 31.12.2020.god 31.12.2020.
2 Obrazac za praćenje realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period od 01.07.2020. do 30.09.2020.god 30.09.2020.
3 Obrazac za praćenje realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period od 01.04.2020. do 30.06.2020.god 30.06.2020.
4 Obrazac za praćenje realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.god. 31.03.2020.

Plan javnih nabavki opštine Bratunac za 2020. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o usvajanju Plana javnih nabava i izvođenje iz plana javnih nabava za 2020.god 20.02.2020.

Odluke za 2020. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na elektrifikaciji jednog dijela MZ Suha 29.12.2020.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku roba-tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila 28.12.2020.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-reklamnog novogodišnjeg materijala opštine Bratunac 25.12.2020.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga montaže, ugradnje, održavanja i demontaže opreme za novogodišnje ukrašavanje grada 14.12.2020.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za potrebe opremanja prostorija Opštinske uprave Bratunac 08.12.2020.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -slobodnostojećih konvektora (grejnih tijel) za potrebe Opštinske uprave Bratunac 07.12.2020.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Hranča 11.11.2020.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-fotokopir aparata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 11.11.2020.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-građevinskog materijala beton MB 30 06.11.2020.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u MZ Suha-opština Bratunac 03.11.2020.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba u svrhu higijensko-epidemiološke zaštite članova biračkih odbora i birača na dan provođenja lokalnih izbora 2020. 02.11.2020.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izvršenja rješenja komunalne policije 02.11.2020.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga korišćenja podataka iz baze podataka LRC BIS 30.10.2020.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izgradnje sistema grijanja u objektu TVJ Bratunac 30.10.2020.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje garaže uz objekat TVJ Bratunac i sanacija unutrašnjih prostorija u objektu TVJ 30.10.2020.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga platnog prometa za potrebe Opštinske uprave Bratunac 28.10.2020.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku medicinske opreme 26.10.2020.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Bratunac 26.10.2020.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova iugradnja javne rasvjete na području opštine Bratunac 21.10.2020.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za jesen 2020.god. 01.10.2020.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 01.10.2020.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada i priznanja za Dan opštine Bratunac 22.09.2020.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade elaborata zaštite od požara 21.09.2020.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke protivpožarnih aparata Opštinske uprave Bratunac 09.09.2020.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg pouđača za nabavku usluga objave oglasa u dnevnom listu 07.09.2020.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenika Opštinske uprave Bratunac 07.09.2020.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići-Žlijebac 31.08.2020.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 31.08.2020.
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odobravanja kredita za kreditno zaduženje opštine Bratunac 25.08.2020.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra 21.08.2020.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju stambenih objekata u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 21.08.2020.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -polovnih parkovskih samohodnih kosačica 20.08.2020.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada za Dane maline Bratunac 2020.god. 07.08.2020.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-točak za mjerenje dužine (ciklometar) 28.07.2020.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi betonskih ploča sa klupama za sjedenje i zamjenu postojećih oštećenih drvenih sjedišta klupa na lokalitetu „Rajska plaža 21.07.2020.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja rashladnih uređaja Opštinske uprave Bratunac 21.07.2020.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju zelene površine i košenje trave na obaloutvrdama rijeka gdje je izvršena regulacija 17.07.2020.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sportske opreme 16.07.2020.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kontejnera za odvoz otpda 07.07.2020.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog oglasa u dnevnom listu 18.06.2020.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zastupanja i pravne pomoći 03.06.2020.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke radno vatrogasnog vozila 03.06.2020.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavku namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl. 03.06.2020.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja programa za evidenciju stalnih sredstava, sitnog inventara i materijala 27.05.2020.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornih vozila u vlaništvu Opštinske uprave Bratunac 27.05.2020.
46 Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 20.05.2020.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje zgrade opštine Bratunac 19.05.2020.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja motornog vozila Opštinske uprave Bratunac 18.05.2020.
49 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na saniranju kvarova na elektro-instalacionoj mreži u objektima u vlasništvu Opštine Bratunac 08.05.2020.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova tekućeg i zimskog održavanja puteva na području opštine Bratunac 05.05.2020.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga korišćenja i održavanja interneta 30.04.2020.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravke opreme TVJ Bratunac 29.04.2020.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja-objave javnog oglasa u dnevnom listu 28.04.2020.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja - objave javnog oglasa u dnevnom listu 28.04.2020.
55 Odluka o izboru najpovoanijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji objekta Osnovne škole u MZ Tegare 28.04.2020.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac 10.04.2020.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i popravke kopir aparata i štampača Opštinske uprave Bratunac 10.04.2020.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate Opštinske uprave Bratunac 10.04.2020.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe instaliranja video nadzora 06.04.2020.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 02.04.2020.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-montažnog kontejnera 02.04.2020.
62 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga- priprema dnevnih obroka za lica koja su smještena u karantin Doma zdravlja Bratunac 02.04.2020.
63 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zanatskih usluga na održavanju metalnih konstrukcija i objekata opštine Bratunac 01.04.2020.
64 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade štampanog materijala za potrebe provođenja mjera Štaba za vanredne situacije 31.03.2020.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju karantina u Domu zdravlja Bratunac 30.03.2020.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - opreme za potrebe povezivanja Odsjeka za inspekcijske poslove na Registar novčanih kazni (ROF) 27.03.2020.
67 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-spužvi za potrebe obavljanja dezinfekcije u cilju zaštite od virusa korona 27.03.2020.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-kreveta sa kompletnom opremom za potrebe opremanja karantina 25.03.2020.
69 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac 25.03.2020.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-zaštitnih pamučnih maski 23.03.2020.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku opreme za potrebe obavljanja dezinfekcije 20.03.2020.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica 20.03.2020.
73 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- građevinskog materijala za izgradnju kanalizacione mreže u MZ Suha 20.03.2020.
74 Odluka o poništenju postupka nabavke registracija-tehnički pregled motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 20.03.2020.
75 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja motornih vozila Opštinske uprave Bratun 20.03.2020.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova-izgradnja zgrade opštine Bratunac 11.03.2020.
77 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 09.03.2020.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravke motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 27.02.2020.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta za dogradnju objekta JU "Dječije obdanište Bratunac" 18.02.2020.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade i postavljanja metalnih nosača i zaštitne ograde 06.02.2020.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-prirodnog cvijeća za potrebe Opštinske uprave Bratunac 05.02.2020.
82 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza otpada iz prostorija opštine Bratunac i TVJ Bratunac 04.02.2020.
83 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 30.01.2020.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići-Žlijebac 28.01.2020.