Pravna pomoć

Pružanjem pravne pomoći doprinosi se jačanju ustavnosti, zakonitosti, te ekonomičnijem ostvarivanju prava i interesa građana, prvenstveno iz djelokruga opštinskih službi.

Pravna pomoć obuhvata:
• Davanje pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje podnesaka ( zahtjevi, predstavke, žalbe i dr. ),
• Sastavljanje isprava i vršenje drugih poslova pravne pomoći u skladu sa zakonom.

Obveznik plaćanja naknade koja pripada opštini Bratunac je korisnik usluga koje pruža Služba pravne pomoći opštine Bratunac.

Naknada za usluge koje pruža Služba pravne pomoći opštine Bratunac utvrđuje se konvertibilnim markama, a plaća isključivo u administrativnim taksenim markama, na osnovu Odluke br. 01-022-121/15 od 13.10.2015. god. o naknadama za usluge koje pruža služba pravne pomoći opštine Bratunac


Pravo na pružanje besplatne pravne pomoći imaju fizička lica:
• porodice poginulih i nestalih boraca,
• ratni vojni invalidi i logoraši,
• civilne žrtve rata,
• invalidna lica,
• lica lošeg imovinskog stanja,
• korisnici prava na starosnu i invalidsku penziju,
• korisnici stalne socijalne pomoći za sve oblike pružanja pravne pomoći,
• djeca bez roditeljskog staranja,
• lica prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje.
• Borci rata 1991-1995. godine, borci NOR-a i članovima njihovih porodica pravna pomoć se pruža ako se radi o pitanjima iz oblasti boračke zaštite,
• Izbjeglom, raseljenom stanovništvu i povratnicima usluge pravne pomoći pružaju se ako se njihovi zahtjevi odnose na oblast rješavanja statusnih pitanja raseljenog, izbjeglog stanovništva i povratnika.

TARIFE ZA ODREĐIVANjE VISINE NOVČANE NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA SLUŽBA PRAVNE POMOĆI OPŠTINE BRATUNAC MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU