Poljoprivreda

Od ukupnog broja domaćinstava u opštini Bratunac (6.230) oko 45% (2.800) su domaćinstva koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, što je čini izrazito poljoprivrednom opštinom.

Poljoprivredno zemljište, kao osnovno i najveće prirodno bogatstvo opštine Bratunac, zahvalan je strateški resurs za odabir pravca razvoja koji daje rezultate uz skromna investiciona ulaganja. Klima, nadmorska visinai hidropotencijal, udruženi s tradicijom područja u poljoprivrednoj proizvodnji, predstavljaju osnovne faktore budućeg razvoja poljoprivrede, utoliko prije što je zdrava organska hrana, kakva se ovdje proizvodi, sve više nacijeni i sve više tražena. Prema katastarskim podacima 1991. godine, na području opštine registrovano je 10.736 ha obradivih površina, od čega su oranice 9.337 ha, livade 617 ha i voćnjaci 740 ha. Ni nakon 20 godina katastarsko stanje nije bitnije izmijenjeno. Od ukupno 16.698 ha zemljišta u individualnom sektoru, na poljoprivredno zemljište odnosi se 68% (11.350 ha), na šumsko 30,3% (5.054 ha), dok su samo 294 ha ili 1,7%, neplodna i neobradiva. U državnom sektoru, površina oranica iznosi 287 ha, voćnjaka 8 ha, livada 31 i pašnjaka 387 ha.

U ravničarskom dijelu preovladavaju aluvijalni nanosi i gajnjača, dok u brdsko-planinskim delovima preovladava smonica.

Obradivo zemljište se najvećim dijelom nalazi u dolini rijeke Drine i njenih pritoka, što je i pogodno,zbog primjene različitih sistema za navodnjavanje. Manji dio zemljišta nalazi se u brdsko-planinskom zaleđu. Zemljište je pogodno za razvoj voćarstva,posebno jagodastog voća-malina.

Dominantni tipovi zemljišta su fluvisolialuvijalna tla.Na zaravnjenim površima preovlađuju plitka i srednje duboka tla iz klase Kambičnih tala ili su to crnice na krečnjacima. Ova zemljišta se ekstenzivno koriste kao pašnjaci ili prirodne livade za uzgoj ovaca i goveda

Pašnjaci su dobra osnova za razvoj stočarstva i pčelarstva, ali i organizovanog sakupljanja i prerade ljekovitog bilja.

Klima je umjereno kontinentalna sa čestim temperaturnim kolebanjima.       

Srednja godišnja temperatura je 7 °C. Srednje godišnje padavine su 1.000 mm koje su neravnomjerno raspoređene tokom godine, ali nema izrazito suvih mjeseci. Srednja maksimalna visina snježnog pokrivača je 40 cm. Insolacija je umjerena i iznosi 1.800-1.900 sati godišnje.

Prednosti opštine Bratunac u oblasti poljoprivrede su postojanje ekološki zdravih zona, tradicija intezivne tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje(proizvodnja maline), veliki broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Razvijena je mreža veterinarskih, poljoprivrednih stanica i apoteka i organizovana protivgradna zaštita na teritoriji cijele Opštine.

Trenutan broj poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine iznosi oko 2.500. Procjena je da ima oko 1.000 nekomercijalnih registovanih domaćinstava, koja ne ostvaruju podsticaj na osnovu kredita, regresa, subvencija i premija, osim po osnovu premije za mlijeko. Osnovne poljoprivredne grane zastupljene u Opštini svakako su: voćarstvo, stočarstvoipčelarstvo.

Od voćarskih kultura najviše se gaji malina i to na površini od oko 150 ha. Tradicionalana sorta Vilamet je zastupljena u oko 90% zasada, a poslednjih godina još se sade i sorte Heritidž, Polka i Autumn Blis, pri čemu je ovaj kraj, sa dvije hiljade tona maline godišnje-najveći proizvođač u Bosni i Hercegovini. Kupina se uzgaja na 40, a jagoda na oko 50 ha. Pored jagodičastog, značajna je i proizvodnja drvenastog voća- jabuka, krušaka, šljiva, višanja, trešanja, bresaka, kajsija i oraha.

U odnosu na prijeratno stanje, stočni fond je više nego prepolovljen, ali se postepeno obnavlja .