Socijalna zaštita

Socijalna zaštita na nivou opštine Bratunac se realizuje preko Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bratunac.

DIREKTOR: Nada Simić,dipl.pravnik

ADRESA: Drinska br.1, 75420 Bratunac

DJELATNOST: Centar obavlja djelatnost, odnosno poslove kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava građana, odnosno zadovoljavanje njihovih potreba utvrđenih zakonom iz oblasti socijalne zaštite, dječije zaštite, porodično-pravne zaštite, starateljstva i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i opštim aktima osnivača.

RADNO VRIJEME: 7-15 h

Kontakt telefon: 056/420-275

E-mail: yuczrbratunac@gmail.com

Zbog teške ukupne situacije, posebno nezaposlenosti, u Bratuncu je u stalnom porastu broj zahtjeva za pomoć ove ustanove.

Prema podacimaCentra za socijalni rad, 71 socijalno najugroženijih pojedinaca i porodica prima stalnu novčanu pomoć,dok pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica koristi 410 osoba.