Saobraćaj

Teritorijom opštine prolaze putevi svih kategorija u dužini od 198,5 km (7 km magistralnog puta; 95,5 km regionalnih puteva i 95,5 km lokalnih puteva). Izraženo stepenom modernizacije, može se konstatovati da je magistralni putni pravac, koji dužinom od 7 km prolazi kroz teritoriju Bratunca, 100 % modernizovan, regionalni putni pravci su modernizovani sa 45,9%, dok ni jedan procenat modernizacije ne nose lokalni putevi s područja opštine, s obzirom da su makadamski i da je na njima potrebno izvršiti sanaciju u dužini od 77 km. Iako je regulacionim planom predviđena izgradnja zaobilaznice oko grada, planirana magistrala, koja bi se vezala za granični pojas sa Srbijom, još uvijek nije izgrađena. U ovom dijelu uočena je zainteresovanost Vlade RS  da određene projekte preko Razvojno Investicione Banke finansira u narednom periodu.