OPŠTI PODACI

Teritorija opštine Bratunac se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, kao dio Republike Srpske,a prostire se na preko 293km2između susjednih opština:Srebrenice na jugozapadu,Milića na sjeverozapadu i Zvornika na sjeveru. Rijeka Drina formira granicu opštine Bratunac sa Srbijom ( opštine Ljubovija i Bajina Bašta ) u dužini od 68 km.

Sam grad je udaljen 3 km od graničnog prelaza sa SR Srbijom,te 140 km od Sarajeva,100 km od Bijeljine  i Tuzle,te 210 km od Beograda.

Putna infrastruktura je rađena kontinuirano prema svim dijelovima opštine,a u posljednje vrijeme se puno radi na popravljanju kvaliteta mreže i otvaranju novih putnih pravaca

Područje opštine obuhvata jedan veliki ravničarski pojas na lijevoj obali rijeke Drine, nadmorske visine 174 m,dok je unutrašnjosti opštine brdski pojas nadmorske visine od 300 m i više.

Pored rijeke Drine kao najvećeg hidropotencijala, teritoriju opštine presijeca veliki broj malih rijeka i to: Križevica,Glogovačka, Saška, Slapašnička, Loznička, Grabovačka, Fakovićka, Kravička, Blječevska, Ježestička, Rakovačka, Tegarska rijeka, Jadar i Šimuna. Ovo prirodno bogatstvo opština je iskoristila putem zahvata vode iz rijeke Drine za dugoročno snabdjevanje grada sa pitkom vodom.

Brz tok rijeke Drine pruža mogućnost organizovanja splavarenja,što je opština Bratunac iskoristila u promovisanju ovog turističkog potencijala, organizujući već pet godina za redom manifestaciju „ Drinski slalom“ koja  okuplja učesnike iz svih krajeva BiH i susjednih država.

Klima je umjereno-kontinentalna sa toplim ljetima i hladnim zimama,srednja godišnja temperatura je 7 C, srednje godišnje padavine su oko 1000 mm,a srednji broj dana pod snježnim pokrivačem ne  prelaze 40 dana.

Povoljna klima, nadmorska visina, hidropotencijal i tradicija su ozbiljne predispozicije da poljoprivredna proizvodnja postane  nosilac razvoja opštine i to kako u kratkom, tako i u dužem vremenskom periodu uz relativno mala investiciona ulaganja.

Područje opštine je pokriveno sa 17.881 hektara šume.Od ovog iznosa jje 12.618 hektara u državnom vlasništvu, odnosno 70,6% od ukupnih površina

Opština Bratunac se ubraja u srednje  naseljene opštine sa oko 21 000 stanovnika u 27 MZ ,dok je po popisu iz 1991.godine na području opštine živjelo 33.575 stanovnika.

Stanovništvo je većim dijelom zaposleno u privatnom sektoru i državnim institucijama.

Obrazovanje  na području opštine se odvija u jednoj predškolskoj ustanovi, tri osnovne škole sa područnim odjeljenjima i jednom srednjoškolskom centru

Dom zdravlja zadovoljava potrebe građana, a reforma zdravstva će svakako doprinijeti pružanju još većeg kvaliteta ove vrste usluga

Sportske aktivnosti se održavaju u kulturno,sportskom i rekreacionom centru, dok se završetak radova na Domu kulture u kome će građani moći zadovoljiti svoje kulturne potrebe, predviđa u prvoj polovini 2012.godine.