Obavještenje - nova odluka o komunalnim taksama

Na osnovu člana 7. Zakona o komunalnim taksama ( „ Službeni glasnik RS“ broj 4/12 ) člana 30.stav1. alineja 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 42/05 , 118/05 ),i člana 33. Statuta Opštine Bratunac – prečišćeni tekst ( „ Službeni bilten Opštine Bratunac“ broj 04/05 ), Skupština opštine  Bratunac na 18.redovnoj sjednici ,održanoj 07.05.2012.godine, donijela je ODLUKU O KOMUNALNIM TAKSAMA čiji je satavni dio TARIFA KOMUNALNIH TAKSI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestala je da važi Odluka o komunalnim taksama ( Sl.bilten opštine Bratunac“ broj 1/2003, 3/2003, 1/2004, 4/2006, 3/2007 i 6/2009.

Svi poreski obveznici koji su podnijeli Poresku prijavu za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama do 15.maja, osmog dana nakon što je Odluka objavljena u Sl.biltenu opštine Bratunac, nisu u obavezi podnositi izmjenjenu poresku prijavu, dok će poreski obveznici koji to nisu učinili u pomenutom roku ili su se registrovali nakon 15.maja 2012, poresku prijavu podnositi u skladu sa novom odlukom.

Taksa se uplaćuje na račun opštinskih javnih prihoda , žiro račun br.562 0098093322997, vrsta prihoda 722 312, šifra opštine 015

Odluku o komunalnim taksama možete preuzeti ovdje

Tarife komunalnih taksi