Ivana Milanović

diplomirani pravnik

sekretarsoe@opstinabratunac.com

Opis posla

Izbor i nadležnosti


Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje ,Skupština opštine  imenuje Sekretara Skupštine opštine na vrijeme trajanja mandata Skupštine, a nakon sprovedene proceudre od strane posebne komisije SO, a u skladu sa zakonom. Za sekretara SO može biti predloženo i imenovano lice iz reda  diplomiranih pravnika, sa odgovarajućim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave ili pravosudnim ispitom.
Sekretar SO u saradnji sa predsjednikom SO i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine. Sekretar SO pruža stručnu pomoć predsjedniku SO i vrši druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine.
Stručnom službom SO rukovodi sekretar.