Stručna služba

Stručna služba SO obavlja slijedeće poslove: - vrši stručne, organizacione, administrativne i tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, predsjednika i sekretara Skupštine opštine, komisije, odbore i savjete Skupštine opštine, - priprema nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine, a koja predlažu radna tijela Skupštine opštine, - primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine, - priprema stručnu i drugu pomoć odbornicima i klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti, - vrši poslove redakcije, uređivanja i izdavanja Službenog glasnika i informisanja javnosti o radu Skupštine opštine, - vrši poslove protokola predsjednika Skupštine opštine, - vrši daktilografske poslove, za potrebe Skupštie opštine, Načelnika opštine i Odjeljenja Administrativne službe, - vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Rada Prodanović Tehnički sekretar predsjednika Skupštine opštine skupstina@opstinabratunac.com 056/410-160 -локал41
Radmila Nikolić Samostalni stručni saradnik za rad na poslovima pripreme kolegija skupštine i izradu nacrta akata dipl.pravnik skupstina@opstinabratunac.com 056/410-160 -локал41